Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 2021-04-21--2021-05-13. Protokollet förvaras hos Stab kansli.