Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslås 2020-02-12--2020-03-05. Protokollet förvaras hos Stab kansli.