E-nämndens protokoll är justerat och anslås 2021-02-08--21-03-02. Protokollet förvaras hos Stab kansli.