Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-02-08--2021-03-02. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.