Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-02-06--2020-02-28. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.