Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-11-27--2019-12-19. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.