Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2019-03-13--2019-04-04. Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.