Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-03-17--2020-04-08- Protokollet förvaras hos fritids- och kulturförvaltningen.