Törefors är ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som finns utpekat inom avgränsningen för Töre utvecklingsplan, med syfte att möjliggöra strandnära fritidshusbebyggelse.

Lis-område Törefors.Området är beläget vid Törefjärden, cirka 2 kilometer söder om Töre. Spår av gammal boplats (grund) finns inom områdets norra del. Marken består av en skogbevuxen moränås med bra höjdläge med undantag för områdets nordligaste del som består av gammal odlingsmark. Stranden är flack och igenväxt med en lövbård som avgränsning. Området är i dagsläget obebyggt.

En mindre skogsbilväg leder fram till området och ansluter till kustlandsvägen (väg nr. 699). Elledning finns ca 150 meter från områdets södra del.

Stranden är flack med möjlighet till båtangöring. Strövmarker finns i närområdet. Närmaste serviceutbud finns i Töre, cirka 2 kilometer bort. Närmaste badplats finns vid Töre camping cirka 2 kilometer bort eller vid udden i Törefors cirka 1 kilometer bort.