Röstsökning via Cloudo

Utbildningsförvaltningens arbete mot covid-19

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. Här finns mer information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver.

Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.  

Förskola och skola

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. För att minimera risken för smittspridning i skolan, får du som besökare på en grundskola eller förskola enbart uppehålla dig i hallen.

Alla som har symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Symtom på luftvägsinfektion kan vara snuva, nästäppa eller ont i halsen. Det gäller även vid milda symptom. Det är viktigt att inte smitta andra. 

Testning av elever rekommenderas för snabbare återgång till skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern genomgår *PCR-test om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

*PCR står för Polymerase Chain Reaction och används för att diagnostisera om en person har en pågående infektion av Covid-19 genom att söka efter arvsmassa från viruset. Provet visar om du har en pågående infektion, men kan inte användas för att upptäcka om du har antikroppar efter en avslutad infektion.

Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Svar på vanliga frågor

Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Alla ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Det är viktigt för att inte smitta andra. Gör sjukanmälan som vanligt!
Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern genomgår PCR-test om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan, om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Det är viktigt att gå i skolan och vara med i olika aktiviteter för att må bra. Om ett test visar att barnet inte har covid-19 går det snabbare att komma tillbaka till skola och aktiviteter. Om testet visar att barnet har covid-19 berättar vården hur man ska göra.

Barn från förskoleklass upp till gymnasiet bör testas för covid-19 om de har något eller flera av dessa symtom:

  • hosta
  • feber
  • halsont
  • svårt att andas
  • ont i musklerna
  • rinnsnuva eller täppt i näsan
  • huvudvärk.

Ännu yngre barn, som går på förskola, är ofta förkylda och för dem kan det vara obehagligt med testning. Därför rekommenderas att barn i förskoleåldern i första hand stannar hemma utan provtagning. Barn och unga blir vanligtvis inte lika sjuka som vuxna kan bli.

1177.se kan du läsa mer om var och när provtagning för covid-19 sker. Det är också på 1177.se som du kan se barnets och ditt eget provsvar. Om barnet är 13-15
år kommer svaret att skickas hem med brev eftersom
journalen på 1177.se inte är tillgänglig för de åldrarna.

Håll vårdens telefonlinjer öppna för dem som verkligen behöver dem, ring inte hälsocentralen om ditt provsvar.

Det är viktigt att inte smitta andra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att barn och vuxna som har förkylningssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern genomgår PCR-test. Efter ett negativt testresultat kan ditt barn återvända till skolan.

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber. Symtom på luftvägsinfektion är sjukdomskänsla, huvudvärk, nysningar, snuva, täppt näsa, halsont, hosta eller feber.

Ett barn med pollenallergi, som medicinerar under pollensäsongen, kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan eller skolan.

Både covid-19, pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi, astma eller smitta av sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern genomgår PCR-test om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Om barnet har kortvariga symtom

Om barnet känner sig sjukt under en kort tid, ungefär ett dygn, och sedan blir bättre räcker det att barnet är hemma i två dygn utan symtom.

Om barnet har varit sjukt och tagit ett test som visade att barnet
inte hade covid-19

Innan barnet går tillbaka till förskola, skola och aktiviteter ska barnet ha varit feberfritt i minst två dygn och vara piggt nog för att orka hänga med i tempo och aktiviteter.

Om barnet har tagit ett test som visat att det har covid-19

Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. Det är okej att gå tillbaka till förskola, skola och aktiviteter även om barnet fortfarande har lite hosta eller är lite snorigt efter att det har gått sju dygn.

Om barnet har varit sjuk utan att ha tagit något prov för Covid-19

Samma rekommendation som för barn med covid-19 gäller. Barnet ska ha varit feberfritt och friskt i två dygn. Dessutom måste det ha gått minst sju dygn sedan barnet insjuknade. Det är okej att gå tillbaka till förskola, skola och aktiviteter även om barnet fortfarande har lite hosta eller är är lite snorigt efter att det har gått sju dygn.

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Detta för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Information om smittbärarpenning, reseersättning och ersättning för vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

Ja, vårdnadshavare som har barn på skola där någon har smitta informeras om att smitta konstateras på skolan.
All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Smittskydd på Region Norrbotten bedömer i övrigt vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.