Röstsökning via Cloudo

Utbildningsförvaltningens arbete mot covid-19

På den här sidan berättar vi mer om hur skolan jobbar för att minska risken för spridning av coronavirussjukdomen covid-19.

Förskola och skola

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomynsigheten ger. Det innebär att barn och elever i förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor som är friska ska vara i verksamheten som vanligt. För att minimera risken för smittspridning i skolan, får du som besökare på en grundskola eller förskola enbart uppehålla dig i hallen.

Alla som har symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Symtom på luftvägsinfektion kan vara snuva, nästäppa eller ont i halsen. Det gäller även vid milda symptom. Det är viktigt att inte smitta andra. Folkhälsomyndighetens råd till skolor och förskolor kan du själv läsa på myndighetens hemsida.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Furuhedsskolan och vuxenutbildningen i Kalix har undervisning på distans, och ska inte vistas i skolans lokaler. Alla gymnasieelever som är skrivna i Kalix har rätt till lunch från restauranger i Kalix kommun. Läs mer om erbjudandet på www.kalix.se/lunchrestauranger.

Svar på vanliga frågor

Det är viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Folkhälsomyndigheten meddelar att symptomen för covid-19 framför allt är feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Ditt barn ska stanna hemma även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Alla ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Det är viktigt för att inte smitta andra. Gör sjukanmälan som vanligt!

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever, vårdnadshavare och medarbetare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Det är viktigt att inte smitta andra. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation att barn och vuxna som har förkylningssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om symtomen är milda.

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber. Symtom på luftvägsinfektion är sjukdomskänsla, huvudvärk, nysningar, snuva, täppt näsa, halsont, hosta eller feber.

Ett barn med pollenallergi, som medicinerar under pollensäsongen, kan efter dialog med förskollärare/lärare vara på förskolan eller skolan.

Både covid-19, pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi, astma eller smitta av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi eller astma. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi eller astma behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller astma eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Alla barn och elever som är friska ska gå i förskolan eller skolan, även om de har anhöriga som insjuknat med coronaliknande symtom. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur barnet fortsätter att må. Barnet ska vara hemma vid symtom som sjukdomskänsla, huvudvärk, nysningar, snuva, täppt näsa, halsont eller feber.

Information om smittbärarpenning, reseersättning och ersättning för vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Det är förståeligt att man kan känna oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Skolverket ska friska barn vara i förskolan/skolan, annars missar barnet/eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd kring detta.

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas tillsammans. För att minska risken för smitta är det viktigt att alla barn och elever stannar hemma om de är sjuka.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga smitta. Om barn eller elever insjuknar under dagen kontaktar vi vårdnadshavare som får hämta sitt barn.

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Smittskydd på Region Norrbotten bedömer vilka personer som kan ha riskerat blivit smittade, vilken information som behöver ges till vem och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Om regeringen fattar beslut om att stänga landets förskolor kommer ändå vissa förskolor att hålla öppet för de vårdnadshavare som har en samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sina barn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har listat vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplats.