Sök

ASL - Att skriva sig till läsning

Kommunens samtliga grundskolor jobbar enligt läs- och skrivinlärningsmetoden ASL, Att Skriva sig till Läsning. I denna metod använder man datorn som främsta verktyg vid läs- och skrivinlärningen.

Metoden
Den norske forskaren och lärarutbildaren Arne Trageton har utvecklat metoden ASL som visar på goda resultat i läs- och skrivutvecklingen samtidigt som eleverna tidigt kommer igång med att bygga sin digitala kompetens. Hans utgångspunkter är att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att ägna sig åt att forma bokstäver i förskoleklassen och åk 1 Istället bör man låta eleverna använda datorer för att skriva i förskoleklassen och åk 1. Om man väntar med bokstavsträna för hand till åk 2 sparar man mycket tid som man istället kan ägna åt språkutveckling och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad.

Eleverna arbetar mycket i par vid datorn därigenom utvecklar deras muntliga kompetens genom dialogen kring de texter de skriver. När barnen arbetar vid datorn i par så är båda aktiva, en av dem skriver och den andra dikterar.

Tragetons forskning visar att elever som jobbat med ASL skriver bättre och längre texter än elever som jobbat med traditionella metoder. Hans forskning visar också att dessa elever knäcker läskoden snabbare. Ur ett jämlikhetsperspektiv visar metoden också positiva resultat. Skrivandet med hjälp av dator skapar ett intresse för tekniken hos flickor, medan pojkarna genom tekniken finner läs- och skrivglädje. Även handstilen blir bättre hos elever som får invänta den finmotoriska mognaden innan de börjar skriva med pennan. 

Här hittar ni mer om ASL

Om du har frågor kan du kontakta:

Verksamhetsutvecklare Maria Henriksson 072- 501 83 25 

Verksamhetsutvecklare/IKT-pedagog Elisabeth Karlsson 076-807 51 10