Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, Sangis skola

I grundskolan ska eleverna kunna känna glädje varje dag i att lära och leka tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

I rektors ledningsdeklaration står det att skolan ska agera skyndsamt om en elev utsätts för kränkande behandling. Alla elever ska känna trygghet och studiero. Arbetet mot kränkande behandling börjar innan några kränkningar har skett. Genom att skapa goda relationer mellan elever och mellan personal och elever ska alla uppleva att på vår skola bryr vi oss om varandra, alla är viktiga och vi får vara olika. Samtlig personal är ansvarig för att uppmärksamma och åtgärda kränkningar som trots det förebyggande arbetet skulle förekomma. På Näsbyskolan har vi rutiner för att snabbt och effektivt kunna ta itu med kränkningar som kan uppstå. Vi arbetar i dessa fall med nära kontakt med vårdnadshavarna, vi har täta uppföljningar och vi gör vårt yttersta för att kränkningar inte ska få fortsätta. Sammanfattningsvis kan man beskriva arbetet på följande vis

  • förebyggande arbete
  • elevernas delaktighet
  • personalens engagemang
  • tydliga rutiner
  • åtgärder och uppföljningar
  • nära kontakt med vårdnadshavare

Skolans Likabehandlingsplan finns i Schoolsoft.