Anita har ordet

Hej! Jag heter Anita Lundbäck och är, sedan hösten 2012 anställd som förskolechef i förskoleområde tre, vilket omfattar förskolorna i Grytnäs, Innanbäcken, Ytterbyn, Töre, Karlsborg och Sangis samt familjedaghemmet i Björkfors.

I mitt spännande uppdrag ingår att leda dessa enheter mot Kalix Kommuns vision ”Landets bästa förskola/skola.” 

Lek och lärande

I vår välkomnande, professionella förskola är varje barn, varje liten pojke och flicka, unik och kompetent och det innebär att pedagogen alltid ser barnet med stor tilltro och respekt till dess egna förmågor. Barn är nyfikna på sin omvärld och lär hela tiden. Leken har en central betydelse för barns lärande och förskolan är en plats för lärande. Genom lek utforskar barnet sin omvärld, lär, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Alla barn har inflytande över sin vistelse i vår förskola. Förskolan är en mötesplats där man lyssnar på varandra och ger varandra tid. En plats där barnens åsikter tas på allvar. Miljön är utformad så att möten är möjliga.

Flexibla pedagoger

Förskoleverksamheten är rolig, trygg och lärorik för alla barn, alla föräldrar och all personal. Det är alltid nära till leenden och skratt. Vi erbjuder en professionell pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Varje förskola, i området, bildar ett arbetslag. Ur det stora arbetslaget bildas mindre arbetslag. Varje pedagog ansvarar för och arbetar enskilt eller tillsammans med någon annan, med en grupp barn. Barngruppens behov och sammansättning styr gruppens storlek och innehåll i verksamheten och varje pedagog är flexibel och kunnig i att arbeta med barn i alla åldrar.

Pedagogerna ser varje barn och engagerar sig i samspelet, både med det enskilda barnet och gruppen. Pedagogen är handledare och inspiratör till barnets eget kunskapsskapande. Pedagogen tolkar, analyserar, stimulerar, förstår, samspelar, ger stöd och utmanar.

Delaktiga föräldrar

Inflytande och delaktighet för föräldrar är en central del i vår förskola. Det är viktigt att det finns varierade forum för föräldrar för att kunna vara delaktiga och påverka verksamheten i förskolan. Det dagliga mötet mellan förälder och pedagog är värdefullt. Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal. Förskoleråd är ett forum för att utveckla verksamheten.

Förskolan är en verkstad för barnets lärande, ett laboratorium för experiment och en ateljé för skapande. Förskolornas miljöer är anpassade för barnen som vistas där. Den pedagogiska miljöns utformning har mycket stor betydelse för barns lärande. Den pedagogiska miljön är ett begrepp som omfattar både miljöns fysiska utformning, materialet, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt det klimat och den atmosfär som råder i verksamheten. Det finns utrymme för lek, för att undersöka och experimentera. Miljön är trygg, säker och utmanande för barn. Förskolan och förskolemiljön verkar aktivt och medvetet för att barn oavsett kön, klass eller etnicitet har samma möjlighet till delaktighet, inflytande och utveckling. Utemiljön är en viktig del av den pedagogiska miljön. Gården är en spännande, utmanande plats, ett komplement till inomhusmiljön.  Förskolans gård inbjuder till lek, samarbete och riklig fysisk aktivitet, inte minst ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Dokumenterar arbetet

Genom reflekterad dokumentation synliggör pedagogerna det egna arbetet och ökar medvetenheten om barnens och förskolans lärprocesser. Pedagogerna fångar i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Pedagogerna planerar, följer upp, dokumenterar och reflekterar det dagliga förskolearbetet tillsammans med barnen och det bidrar i hög grad till förskolans utveckling.

Vårt uppdrag, vid varje förskola, är att lägga grunden för varje barns livslånga lärande, långt in i 2000- talet. Förskolan är det första steget i Sveriges sammanhållna utbildningssystem. Vårt viktiga, gemensamma arbete i förskolan ska ledas och stödjas i riktning mot de mål läroplanen Lpfö 98/10 anger.

        
  • Skapad: 2013-10-15
  • Senast ändrad: 2013-10-15
  • Sidansvarig: Webmaster