Krisledningsnämnden har beslutat avsätta 1 000 000 kronor till en ungdomsfond, att använda för ungdomsprojekt under perioden maj-december 2020. Projekten ska erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker dem på olika områden, skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet.

Beslutet innebär att föreningar, företag och eldsjälar nu kan söka medel för att genomföra projekt för ungdomar från 12 år och uppåt. Exempel på projektidéer:

 • Lägerverksamhet
 • Kulturella aktiviteter
 • Fysiska aktiviteter
 • Fritidsgårdsverksamhet utanför centralorten
 • Samtalsgrupper
 • Kvällsöppet ungdomscafé

GLÖM EJ att ange Kalix kommun som samarbetspartner när ni marknadsför ert projekt.

All information från beslutsdokumentet finns samlad på denna sida, men det går också bra att läsa beslutet som pdf-fil i författningssamlingen.

Bakgrunden till beslutet är att Krisledningsstaben fått signaler om en ökande oro bland barn och ungdomar i Kalix. Kalix gymnasieskola har bedrivit distansundervisning i över en månad nu och den sociala distanseringen börjar sätta sina spår. Ungdomsgården var under en tid helt stängd men har nu öppnat för att ta emot mindre grupper under begränsade tider. Dock nås långt ifrån alla som önskar vara med.

Att ungdomar trivs och mår bra i Kalix är en förutsättning för att kommunen ska växa och frodas. Att använda projekt för att snabbt öka aktiviteter för våra ungdomar ger möjlighet att utveckla nya arbetssätt.

Projektpengarna kan sökas av intresserade aktörer som föreningar, samfund, organisationer, kommunala verksamheter och företag.

Kommunstyrelsen ska besluta om vilka projekt och insatser som fonden ska finansiera. Kommunstyrelsen har idag delegation på fördelningen av de riktade medlen för Krisledningsnämnden.
Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".


Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:
 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Kalix kommun har som mål att främja och utveckla barn och ungdomars utveckling:

Det informella lärandet är en viktig del i det livslånga lärandet. Under fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kulturen och föreningslivet är verktyg till insikter och kunskaper om sig själv, relationer och samhället. En jämställd fritid ger möjligheter till mångfald och delaktighet. Att bygga digitala och fysiska mötesplatser där mångfald, kreativitet och engagemang på ungdomars villkor är viktigt Syftet med Ungdomsfonden är att skapa möjligheter och stödja alternativa och kanske även nya mötesformer och aktiviteter för ungdomar i Kalix Kommun.

Målet är att barn och unga i Kalix kommun ska utöka sin sociala arena, stärkas som individer och grupp samt förbättra både fysiska och psykiska hälsan.

Målgrupp för aktiviteter/projekt:

 • Barn- och ungdomar 12 – 20 år 
 • Samverkansparter
 • Kommunens invånare, alla i kommunen berörs och kan medverka i att öka utbudet av aktiviteter för våra ungdomar.

Övriga kriterier

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas om verksamheten eller projektet:

 • Bidrar till jämställdhet, samarbete, möte och kontakt mellan människor.
 • Engagerar barn- och ungdomar att bli aktiva och delaktiga i samhället.
 • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
 • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Kalix kommun.

Bidragstak

Projekt med belopp för förenklad handläggning kan maximalt sökas för 200 000 kr per förening eller organisation. Ansökningar på belopp överstigande 200 000 kr per förening eller organisation beslutas av kommunstyrelsen.

Vem kan söka?

Juridiska personer som kan söka anslag ur Ungdomsfonden. Juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Kommunens förvaltningar och kommunala bolag kan även beviljas bidrag.

Anslag beviljas ej:

 • För projekt och aktiviteter som ingår i ordinarie verksamhet inom kommunala förvaltningar och bolag.
 • För projekt som är vinstinriktade. 
 • Som efterhandsstöd eller för att täcka förlust.

Hur söker man?

Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".

Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Arbetsprocessen kring bidragsansökan för anslag ur integrationsfonden:

 • Ansökningar behandlas löpande
 • Beredning av ansökningarna sker varje vecka
 • Beredningsgrupp: politiska beredningsgruppen, kommundirektör, förvaltningschefer: utbildningsförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen, samhällsbyggnads-förvaltningen samt ekonomichef, yttrande hämtas från Integrations- och arbets- marknadsenheten
 • Projekt< 200 000 kr beslutas efter beredningsgruppens yttrande av kommundirektören
 • Projekt > 200 000 kr beslutas efter beredningsgruppens yttrande av kommunstyrelsen
 • Beslut meddelas till samtliga sökande oavsett utfall.

Utbetalning

Utbetalning för projekt < 50 000 kr sker vid beslut.
Utbetalning för projekt > 50 000 kr sker till 50 % vid beslut och 50 % efter halva projekttiden.
Utbetalning av beviljade projektmedel sker senast 30 dagar efter att komplett rekvisition inkommit från projektägaren.

Projektpengarna kan sökas av intresserade aktörer som föreningar, samfund, organisationer, kommunala verksamheter och företag.

Kommunstyrelsen ska besluta om vilka projekt och insatser som fonden ska finansiera. Kommunstyrelsen har idag delegation på fördelningen av de riktade medlen för Krisledningsnämnden.
Till er som beviljats medel ur Ungdomsfonden, några påminnelser om ert ansvar:
 • Företaget/föreningen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom gällande lagar och regler inklusive Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Företaget/föreningen ansvarar för tecknande av erforderliga försäkringar.
 • Tydlig policy/förhållningssätt mot alkohol och droger.
 • Företaget/Föreningen ansvarar för att säkerställa att ledare och andra vuxna som medverkar i verksamheterna är lämpliga för uppdraget samt att kontrollera om ledare behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Begäran om utdrag ur belastningsregistret görs hos Polisen och blanketterna finns på polisen.se – begäran om utdrag görs av den anställde själv och överlämnas till arbetsgivaren.
 • Företaget/Föreningen ansvarar för att säkerställa att allmänna riktlinjerna och de prioriterade områdena för Kalix kommuns ungdomsfond följs.