Skip to content
Sök

Ungdomsfond 2022

Genom ungdomsfonden erbjuds ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker dem på olika områden, skapar samlingsytor och ökar trivsel och trygghet.

Kommunfullmäktige avsatte 500 000 kronor till ungdomsfonden för år 2022, att använda till ungdomsprojekt under maj–december 2022.

Att ungdomar trivs och mår bra i Kalix är en förutsättning för att kommunen ska växa och frodas. Att använda projekt för att snabbt öka aktiviteter för våra ungdomar ger möjlighet att utveckla nya arbetssätt. Ansökningar tas emot fram till den 13 maj, besked om eventuellt beviljade projekt meddelas senast den 28 maj. Beslutet går inte att överklaga.

Ni som beviljas medel, GLÖM EJ att ange Kalix kommun som samarbetspartner när ni marknadsför ert projekt.

Projektpengarna kan sökas av intresserade aktörer som föreningar, samfund, organisationer, kommunala verksamheter och företag.

Kommunstyrelsen ska besluta om vilka projekt och insatser som fonden ska finansiera.

Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kalix kommun har som mål att främja och utveckla barn och ungdomars utveckling:

Det informella lärandet är en viktig del i det livslånga lärandet. Under fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kulturen och föreningslivet är verktyg till insikter och kunskaper om sig själv, relationer och samhället. En jämställd fritid ger möjligheter till mångfald och delaktighet. Att bygga digitala och fysiska mötesplatser där mångfald, kreativitet och engagemang på ungdomars villkor är viktigt Syftet med Ungdomsfonden är att skapa möjligheter och stödja alternativa och kanske även nya mötesformer och aktiviteter för ungdomar i Kalix Kommun.

Målet är att barn och unga i Kalix kommun ska utöka sin sociala arena, stärkas som individer och grupp samt förbättra både fysiska och psykiska hälsan. 2

Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".

 

Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Målgrupp för aktiviteter/projekt:

 • Barn- och ungdomar 12–20 år 
 • Samverkansparter
 • Kommunens invånare, alla i kommunen berörs och kan medverka i att öka utbudet av aktiviteter för våra ungdomar.

Övriga kriterier

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas om verksamheten eller projektet:

 • Bidrar till jämställdhet, samarbete, möte och kontakt mellan människor.
 • Engagerar barn- och ungdomar att bli aktiva och delaktiga i samhället.
 • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
 • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Kalix kommun.

Bidragstak

Projekt bereds med förenklad handläggning och kan maximalt sökas för projekt upp till 100 000 kronor per förening eller organisation. 

Vem kan söka?

Juridiska personer som kan söka anslag ur Ungdomsfonden. Juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Kommunens förvaltningar och kommunala bolag kan även beviljas bidrag.

Anslag beviljas ej:

 • För projekt och aktiviteter som ingår i ordinarie verksamhet inom kommunala förvaltningar och bolag.
 • För projekt som är vinstinriktade. 
 • Som efterhandsstöd eller för att täcka förlust.

Hur söker man?

Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".

Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Arbetsprocessen kring bidragsansökan för anslag ur integrationsfonden:

 • Ansökningar tas emot fram till den 13 maj, besked om eventuellt beviljade projekt meddelas senast den 28 maj. Beslutet går inte att överklaga.
 • Beredningsgrupp: politiska beredningsgruppen, kommundirektör, förvaltningschefer: utbildningsförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen, samhällsbyggnads-förvaltningen samt ekonomichef, yttrande hämtas från Arbetsmarknadsenheten
 • Projekt beslutas av kommundirektören
 • Beslut meddelas till samtliga sökande oavsett utfall.

Utbetalning

Utbetalning av projektmedel sker i förskott mot rekvisition.
Utbetalning av beviljade projektmedel sker senast 30 dagar efter att komplett rekvisition inkommit från projektägaren.

Den sökande förbinder sig att under projektets gång, samt vid avslutande av projektet, redovisa genomförda aktiviteter, antal deltagare (namn, ålder) samt utvärdera måluppfyllelse. En skriftlig redovisning ska lämnas till Kommunstyrelsen efter avslutat projekt dock senast 2022-12-31. Om projektet inte genomförs i enlighet med ansökan ska beviljade medel helt eller delvis återbetalas. Förändringar av projektet ska alltid diskuteras innan genomförandet med Kalix kommuns kontaktperson. Fyll i,, skriv ut och skicka in blanketten "Redovisning ungdomsfonden".