Strandgatan/Kungsviksgatan

För information om projekt, se www.kalix.se/projekt. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. BDX är entreprenör.

Arbetet består av ombyggnad av gata och va på Strandgatan från avslut av tidigare etapp vid Elegant Restaurang/ICA Supermarket till korsningen Kungsviksgatan/E4.

Korsningen mot kyrkan kommer att förbättras i samband med projektet, genom att den befintliga trafiklösningen byggs om för bättre sikt och bättre utformning. Gång- och cykelväg kommer att byggas på norra sidan av Strandgatan till en bredd av 2,5 meter. Inga övriga förändringar görs i trafikutformningen.

Gång- och cykelväg samt renovering av Kungsviksgatan mellan Köpmannagatan och nytt bostadsområde vid kvarteret Prästen görs i samband med detta arbete.

Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med entreprenör att försöka minimera dessa så mycket det går. Fastighetsägare vid Strandgatan har informerats särskilt.

Vi ber om överseende med de störningar som uppkommer och är tacksam att kontakter tas med avsedd projektledare vid uppkomna frågor för att vi ska ha en möjlighet att svara och åtgärda uppkomna frågeställningar

Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafikmiljö och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar.

 

Kommunikation kring projektet

Vi föredrar att kontakt och frågor sker via e-post.

Chef Teknisk försörjning: Per Nilsson mailto:per.nilsson@kalix.se 076-130 50 35

Entreprenör BDX: Joel Vourijärvi, Joel.Vuorijarvi@bdx.se 070-532 00 32

Tidplan och genomförda moment (arbetets fortskridande kommer att löpande publiceras under denna rubrik)

Arbeten planeras påbörjas måndag 30 Juli på Strandgatan delen närmast Elegant Restaurang/ICA Supermarket.

2018-08-25

Uppdaterad tidplan! VA-arbeten pågår och arbeten görs med hänsyn till att så korta och få avstängningar som möjligt ska ske för berörda.

        
  • Skapad: 2018-07-27
  • Senast ändrad: 2018-08-27
  • Sidansvarig: Webmaster