Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. NYAB är entreprenör.

Vill minimera störningar

Vid alla byggprojekt förekommer störningar men vi kommer, tillsammans med entreprenören, att försöka minimera dessa så mycket det går. Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafik- och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar.

För frågor om projektet

Har du frågor om projektet, skicka in dem via trafik@kalix.se så svarar vi så fort vi kan.

Uppdatering 26 Maj 2020

Arbetet har återupptagits längs Norra Parkgatan. Nu pågår ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar från korsningen Norra Parkgatan/Centrumvägen (vid Kalix Glasmästeri), till korsningen Norra Parkgatan/Lejonsgatan, se karta nedan.

Under arbetet kommer delar av Norra Parkgatan att behöva stängas, så alternativa in- och utfarter till fastigheter kommer att behöva användas under delar av projektet. T ex kommer in- och utfart till Norra Parkgatan via Centrumvägen att vara avstängd i ca 1, 5 veckor, och alternativa vägar måste därför användas till fastigheterna. T ex nås fastigheterna via korsningen Köpmannagatan/Lejonsgatan, Morjärvsvägen/Norra Parkgatan etc.

Busshållplatsen på Norra Parkgatan flyttas till Morjärvsvägen.

Som vi tidigare har informerat om kommer en trottoar att byggas på den södra sidan om Norra Parkgatan, och anslutas till befintlig gång- och cykelväg längsefter Morjärvsvägen. Teknisk försörjning kommer samtidigt att förnya björkarna längs Norra Parkgatan vid Grodparken. Plantering av nya träd och återställningsarbeten/beläggning av vägen kommer att ske under juli/augusti 2020.

 

 -Historisk information om projektet -

Etapp 1 inleds september/oktober

Arbetet kommer att ske i etapper med start i korsningen Norra Parkgatan/Lejonsgatan och beräknas att påbörjas i månadsskiftet september/oktober 2019.
En trottoar kommer att byggas på den södra sidan om Norra Parkgatan, och anslutas till befintlig gång- och cykelväg längsefter Morjärvsvägen. Teknisk försörjning kommer samtidigt att förnya björkarna längs Norra Parkgatan vid Grodparken. Plantering av nya träd och återställningsarbeten kommer att ske under följande barmarkssäsong.