Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. NYAB är entreprenör.

Etapp 1 inleds september/oktober

Arbetet kommer att ske i etapper med start i korsningen Norra Parkgatan/Lejonsgatan och beräknas att påbörjas i månadsskiftet september/oktober 2019.
En trottoar kommer att byggas på den södra sidan om Norra Parkgatan, och anslutas till befintlig gång- och cykelväg längsefter Morjärvsvägen. Teknisk försörjning kommer samtidigt att förnya björkarna längs Norra Parkgatan vid Grodparken. Plantering av nya träd och återställningsarbeten kommer att ske under följande barmarkssäsong.

Vill minimera störningar

Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med entreprenör att försöka minimera dessa så mycket det går. Fastighetsägare längs Norra Parkgatan har informerats särskilt. Under arbetet kommer delar av Norra Parkgatan, Morjärvsvägen samt Lejonsgatan att behöva stängas, dock kommer någon anslutningsväg vara öppen så att in- och utfart till och från fastigheter ska vara möjlig.