Köpmannagatan Etapp 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. BDX är entreprenör.

Arbetet består av ombyggnad av gata och va på Köpmannagatan från avslut av tidigare etapp vid Torggatan till korsningen Kungsviksgatan. Korsningen mot kyrkan kommer att förbättras i samband med projektet, genom att den befintliga trafiklösningen byggs om för bättre sikt och bättre utformning. Gång- och cykelvägar kommer att anslutas på södra sidan mot E4-bro och på norra sidan upp en sträcka längs Kungsviksgatan. På grund av den smala sträckan på Köpmannagatan så kommer gång- och cykelväg ej att separeras på den biten.

I samband med projektet kommer även f.d. begravningsbyrå på fastigheten 9:150 att flyttas eller rivas. Annonsering ligger ute till 13 Juli för intressenter som vill köpa byggnad för avflyttning. På fastigheten kommer nya parkeringsplatser att anläggas, tillgängliga för allmänheten.

Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med entreprenör att försöka minimera dessa så mycket det går.

Vi ber om överseende med de störningar som uppkommer och är tacksam att kontakter tas med avsedd projektledare vid uppkomna frågor för att vi ska ha en möjlighet att svara och åtgärda uppkomna frågeställningar

Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafikmiljö och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar.

På grund av den redan före ombyggnationen smala gatan på sträckan kommer parkeringar på södra sidan av gatan ej vara möjlig.

 

Kommunikation kring projektet

Vi föredrar att kontakt och frågor sker via e-post.

Chef Teknisk försörjning: Per Nilsson per.nilsson@kalix.se 076-130 50 35

 

Tidplan och genomförda moment (arbetets fortskridande kommer att löpande publiceras under denna rubrik)

 

Idag (den 6 Oktober)

Beläggning planeras göras av vägen under måndagen den 9 oktober under förutsättning att vädret tillåter

 

Idag (den 13 September)

Projektet fortlöper enligt plan. Begravningsbyrå kommer att påbörjas rivning om någon vecka och beräknas färdig i mitten av oktober. Parkeringsplatser kommer därefter att färdigställas på fastigheten.

Under byggtiden, tills parkeringar är klara på begravningsbyråns fastighet upplåts allmänna besöksplatser på Köpmannagatan 1, följ skyltning.

Idag (den 18 Augusti)

På grund av arbeten vid byte av VA i gatan är avstängningen som berör genomfart sträckan Torggatan till Kungsviksgatan framflyttad att gälla till och med 22 Augusti.
 
Butiker efter sträckan är precis som vanligt tillgängliga och öppna. Vi tackar butiker och allmänhet för visad hänsyn och tålamod vid buller och andra störningar som förekommer under arbeten.

Idag (den 7 Augusti)

Vägavstängning av Kungsviksgatan mellan Köpmannagatan och Centralgatan kommer att ske från måndag eftermiddag (7 augusti) och under tisdag den 8 Augusti.

Från och med onsdag 9/8-18/8 är Köpmannagatan avstängd för genomfart, gäller delen Kungsviksgatan till Torggatan. Avstängningen kommer att ske en kort bit i taget och flyttas efter allt eftersom arbeten går vidare. Detta innebär att hotell, matserveringar, myndigheter och företag efter sträckan är tillgängliga och öppna. Under dessa dagar sker infarter och utfarter till fastigheterna från ena eller andra hållet (Från Kungsviksgatan eller Torggatan) beroende på var arbeten sker. Följ skyltning.

Varutransporter är möjliga i de allra flesta fall. Kontakta projektledare för entreprenör om mer frågor och samordning kring detta. 

Idag (den 3 Augusti) föreligger följande tidplan.

Rivningsarbeten har påbörjats längs Kungsviksgatan.

Idag (den 7 Juli 2017) föreligger följande tidplan. Endast kortare vägavstängningar sker, i övrigt är vägen öppen.

Under Juli kommer endast förberedelser och mätningsjobb att göras på denna entreprenad.

Från vecka 31 (början av Augusti) kommer arbeten sedan att påbörjas. Delar som ska göras är bland annat sträckan från Torggatan fram till begravningsbyrån samt korsningen vid kyrkan. Anslutande gång- och cykelvägar görs även. Tidplan för de olika delarna, när de startar, pågår och avslutas kommer att kommuniceras på denna sida löpande.

Arbeten vid begravningsbyrån kommer att inväntas till ev. anbud inkommit på försäljning av byggnaden i mitten av Juli. Därefter kommer information ut om fortsatta arbeten på den fastigheten. Om anbudsgivare vill påbörja flytt kommer vi att lägga ut information om detta här.

Arbetet i sin helhet planeras färdigt under året.

Uppdatering 16 Juli 2018

Under vinter och vår har rivning av begravningsbyrå utförts och arbete med att iordningställa parkering pågår. Beräknas klart inom närmsta veckorna.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

        
  • Skapad: 2017-07-07
  • Senast ändrad: 2018-06-16
  • Sidansvarig: Webmaster