Gång och Cykelväg Stenbäcken- Björknäs

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. BDX är entreprenör.

Projektbeskrivning

Projektet avser gång och cykelväg från Kalix (Stenbäcken) till Björknäs ridstall och Gammelgården. Projektet är flerårigt. Etappen Björknäs-Gammelgården är även under planering. Dock kan inte detta genomföras förrän Trafikverket beslutat om flytt av vägen på sträckan Björknäs-Gammelgården.

 

Förutsättningarna är att GC-vägen ska följa befintlig vägsträckning och vara belyst. Vägen mellan Kalix-Gammelgården ligger under trafikverkets drift och betecknas väg 721.

 

Det är av största vikt att allmänheten och andra berörda kontaktar avsedd projektledare vid uppkomna frågor för att vi ska ha en möjlighet att svara och åtgärda uppkomna frågeställningar.

 

Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med entreprenör att försöka minimera dessa så mycket det går.

 

Vi ber om överseende med de störningar som uppkommer och är tacksam att kontakter tas med avsedd projektledare enligt ovan.

 

Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafikmiljö och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar. 

Kommunikation kring projektet

ALL kommunikation gällande detta projekt som är officiell, korrekt och avser frågor om projektet, tidplaner, utförande, störningar och så vidare kommer att kommuniceras direkt, eller indirekt via följande två personer. Frågor från allmänheten ska också ställas direkt till dessa.

 

Chef Teknisk försörjning: Per Nilsson per.nilsson@kalix.se 076-130 50 35

Projektledare: Agne Nilsson agne.nilsson@kalix.se 070-205 40 06 

Tidplan och genomförda moment (arbetets fortskridande kommer att löpande publiceras under denna rubrik) 

Idag (den 6 Juli 2017) föreligger följande tidplan. 

Arbeten påbörjas nu i anslutning till Salles hönseri. Denna sträcka kommer att läggas i vägkant mot befintlig väg och avskiljas med kantsten.

Övriga sträckor är separerade med ett dike från befintlig väg. På dessa sträckor kommer avverkning av skog och avtäckning av mark att ske löpande framöver med start i slutet av Juli. Berörda markägare har kontaktats separat.

Arbetet i sin helhet beräknas färdigställt i slutet av året.

Idag (den 16 Juni 2018) föreligger följande tidplan.

En besiktning sker inom kort av de arbeten som utförts. Den kantstensbelagda delen med asfalt och övriga delar som ska beläggas med stenmjöl är i det närmaste klara liksom belysning. Anledningen till att stenmjöl använts på största delen av sträckorna är flera, bland annat har det varit väldigt blött i vägområdet vilket kommer medföra att det tar länge innan vägkroppen torkat ur så att asfaltering är lämplig. Stenmjöl är också ett väl beprövat material på GC-vägar som blir hårt när det packas.

Kalix kommun har till skillnad från GC-väg till Nyborg som Trafikverket byggde gjort denna sträcka helt i egen regi via markavtal med entreprenörer. Tillsammans med Trafikverket kommer förvaltningen också att ordna passage vid bland annat ridstall Björknäs samt planera fortsättningen mot Gammelgården. Fortsättning mot Gammelgården planerar Kalix kommun att bygga efter att Trafikverket flyttat vägen mellan Björknäs-Gammelgården vilket sker närmsta åren. Vi återkommer när tidplan är klar för detta.

Vi önskar alla gående och cyklister en trevlig färd längs den nya vägen. Vi påminner om att gång- och cykelvägen ej är avsedd för trafik med hästar då dessa enligt trafikförordningen betraktas som ett fordon. Om hästar måste passera eller färdas en kortare bit efter vägen ber vi om att visa hänsyn från både hästförare och övriga trafikanter.

  

 

        
  • Skapad: 2017-07-06
  • Senast ändrad: 2018-06-16
  • Sidansvarig: Webmaster