Gång och Cykelväg Stenbäcken- Björknäs

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. BDX är entreprenör.

Projektbeskrivning

Projektet avser gång och cykelväg från Kalix (Stenbäcken) till Björknäs ridstall och Gammelgården. Projektet är flerårigt. Etappen Björknäs-Gammelgården är även under planering. Dock kan inte detta genomföras förrän Trafikverket beslutat om flytt av vägen på sträckan Björknäs-Gammelgården.

 

Förutsättningarna är att GC-vägen ska följa befintlig vägsträckning och vara belyst. Vägen mellan Kalix-Gammelgården ligger under trafikverkets drift och betecknas väg 721.

 

Det är av största vikt att allmänheten och andra berörda kontaktar avsedd projektledare vid uppkomna frågor för att vi ska ha en möjlighet att svara och åtgärda uppkomna frågeställningar.

 

Vid alla byggprojekt förekommer störningar, vi kommer tillsammans med entreprenör att försöka minimera dessa så mycket det går.

 

Vi ber om överseende med de störningar som uppkommer och är tacksam att kontakter tas med avsedd projektledare enligt ovan.

 

Vi ber samtliga att respektera arbetande personals säkerhet i anslutning till arbetsområdet med hänsyn till trafikmiljö och arbetsmiljö. Detta genom att anpassa hastigheter och om möjligt välja alternativa vägar. 

Kommunikation kring projektet

ALL kommunikation gällande detta projekt som är officiell, korrekt och avser frågor om projektet, tidplaner, utförande, störningar och så vidare kommer att kommuniceras direkt, eller indirekt via följande två personer. Frågor från allmänheten ska också ställas direkt till dessa.

 

Chef Teknisk försörjning: Per Nilsson per.nilsson@kalix.se 076-130 50 35

Projektledare: Agne Nilsson agne.nilsson@kalix.se 070-205 40 06 

Tidplan och genomförda moment (arbetets fortskridande kommer att löpande publiceras under denna rubrik) 

Idag (den 6 Juli 2017) föreligger följande tidplan. 

Arbeten påbörjas nu i anslutning till Salles hönseri. Denna sträcka kommer att läggas i vägkant mot befintlig väg och avskiljas med kantsten.

Övriga sträckor är separerade med ett dike från befintlig väg. På dessa sträckor kommer avverkning av skog och avtäckning av mark att ske löpande framöver med start i slutet av Juli. Berörda markägare har kontaktats separat.

Arbetet i sin helhet beräknas färdigställt i slutet av året.

 

 

 

        
  • Skapad: 2017-07-06
  • Senast ändrad: 2017-07-06
  • Sidansvarig: Webmaster