Årets Bygd 2018 blev Morjärv.

Motivering

Årets bygd 2018 tilldelas Morjärvsbygden för den utveckling som skett och sker på orten. I Början av 2011 samlades ett antal (40) personer till en träff där fokus låg på vad som behöver ske på orten för att den skall utvecklas. Resultatet från denna träff blev en utvecklingsplan med kontinuerliga uppdateringar och som låg och ligger till grund för byautvecklingen. Morjärvsbyarnas utvecklingsförening och ortens starka föreningsliv, dess ledare och funktionärer har betytt mycket i denna utveckling liksom det stöd som finns på orten för genomförda projekt och verksamheter.

Föreningslivet har deltagit i aktiviteter vilket är speciellt värdefullt och senaste årens tillskott i byns utveckling är Morjärvs Handel & Utveckling ekonomisk förening vars syfte är att bedriva handel med livsmedel, driva servicepunkt med E-hälsa, närarbetsplatser och annan service i nära samarbete med Kalix kommun, föreningen kommer även i framtiden att driva angelägna utvecklingsfrågor som vänthall med fik för av och påstigande vid järnvägsstationen.

Byns Folketshusförening genomför årligen ett större antal arrangemang. Morjärvs rock och blues förening genomför årligen Flakasand rock och blues festival. Morjärvs motorsällskap anordnar årligen Is-SM för bilar på Kalix älvens is (Flest Is-SM tävlingar i Sverige) och som krydda i byautvecklingen är den potential som finns i turismens möjligheter och där hoppet står till det vilda och storslagna i vår natur.

Morjärv tror på framtiden och en positiv utveckling i Kalix kommun i allmänhet och Morjärvsbygden i synnerhet.

Om priset

Årets bygd/Årets by är ett hederstecken och en stimulansåtgärd för den by i Kalix kommun som under året utfört en presentation, som med hänsyn till förutsättningar och omständigheter framstår som berömvärd förebild för andra byar och samhället i övrigt. Bedömningen avser bland annat konkreta projekt med mätbara resultat, till exempel antal arbetstillfällen och sker i överensstämmelse med kommunens utvecklingsprogram för landsbygden.

Samarbetsanda och framtidstro

Nyckelord är samarbetsanda, framtidstro, nytänkande och entreprenörskap. Nominering sker under hösten och utdelning på årets sista kommunfullmäktigemöte. Prissumman är 10 000 kronor.