För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

I fråga om enklare byggnader eller anläggningar, med låg brandrisk och en verksamhet som inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder samt där tillräcklig information och kunskap kan upprätthållas på annat sätt, behöver skriftlig dokumentation inte upprättas.

Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker.
Dokumentationen bör utföras/sammanställas av personer inom den egna verksamheten, som är väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs.
Inom verksamheten ska det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation.

Fyll i era uppgifter på blanketten nedan. Brandskyddsredogörelsen ska lämnas in till räddningstjänsten.