Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen i Kalix och Kalix kommun (nedan kallad kommunen) vad gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Bakgrund: 1 december 2010 infördes den nya etableringsreformen (lagen 2010:197) med syfte att påskynda de nyanländas etablering och komma i egen försörjning. Därmed förändras ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och kommunen, individens egenansvar och valfrihet ökar och en ny aktör – etableringslots införs.

Omfattning: Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder 20-64 år samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Den nya lagen omfattar även anhöriga i samma ålder.

Arbetsförmedlingens uppdrag i samband med reformen har utökats och Arbetsförmedlingen ska vara samordnare, stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter

Mål: Etableringsplanen och dom lokala överenskommelserna ska tydliggöra målet om en snabb övergång till arbete, planera och kontinuerligt följa upp vilka aktiviteter den nyanlände bedöms behöva för att öka möjligheten till försörjning och öka delaktigheten i samhället.

Etableringsplanen som upprättas av Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlände ska utgå från individens behov och förutsättningar, det yttersta ansvaret är dock upp till den enskilda individen.

Samordning och samarbete är av största vikt för att lyckas med uppdraget

I bilaga redovisas de ansvarsområden som kommunen respektive Arbetsförmedlingen ansvarar för.

Ansvarsfördelning i etableringsplanen Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta etableringsplanen tillsammans med den nyanlände.

Kartläggning vid inskrivningen till Arbetsförmedlingen kommer att ske med representant från Kalix kommun om den nyanlände samtycker till det.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att ordna språkpraktikplatser inom både privata, ideella och offentliga arbetsgivare.

(Detta gäller även nyanlända som inte omfattas av etableringsreformen)

ID-kort, bankkort kommer Arbetsförmedlingen att vara behjälpliga med, det är dock upp till den enskilde att avgöra när det blir aktuellt.

Prestationsförmågebedömning, aktiviteter och anpassning ansvarar Arbetsförmedlingen för.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att Försäkringskassan (FK) informerar om bostadsbidrag, barnbidrag, med mer.

Etableringsersättning: Arbetsförmedlingen tar beslut och FK utbetalar ersättningen.

LOTS: Arbetsförmedlingen tilldelar en lots om sådan önskas och finns tillgänglig.

Om någon nyanländ bedöms ha mindre än 25 procent prestationsförmåga initierar Arbetsförmedlingen till ett trepartssamtal med kommunen.

Drop in tider för målgruppen kommer att vara löpande under 2012. Torsdagar ojämna veckor klockan 13-15, närvarande under dessa tider är Arbetsförmedlingen, Kalix kommun och lotsen som arbetsförmedlingen har avropat.

Kommunen ansvarar

Hemutrustningslån: Kommunen kommer att ansvara för hemutrustning vid den nyanländas ankomst till kommunen. Eventuella kompletteringar av hemutrustningslånet kommer Arbetsförmedlingen att ansvarar för.

Folkbokföringen ansvarar kommunen för. 

SFI-Kommunen informerar och anmäler den nyanlände till SFI.

Uppföljningar av SFI studierna kommer att ske 4 gånger/år.

Språkpraktik -kommunen kommer att tillhandahåller platser till personer från målgruppen. Arbetsförmedlingen kontaktar arbetsplatserna och placerar ut lämpliga personer efter behov.

Samhällsinformation lämnas av kommunen. När personerna anländer har även kommunen aktiviteter för att de ska "lära känna Kalix"

Hälsokontroll -Landstinget ansvarar för att genomföra hälsosamtalet. Kommunen initierar till hälsokontrollen

Anmälan till förskola/skola ansvarar kommunen för.

Försörjningsstöd vid eventuellt ”glapp” kommer kommunen att utbetala. Arbetsförmedlingen initierar om etableringsplanen ej följs eller om det finns frånvaro som kan minska den nyanländes ersättning i etableringsplanen. Anpassning av etableringsplanen kommer att ske så långt som Arbetsförmedlingen bedömer är möjligt. Målet är att samtliga nyanlända ska kunna genomföra etableringsplanen på 100 procent.

Uppföljning och eventuell revidering av Lokala överenskommelsen

Uppföljning av överenskommelsen är planerad till hösten 2012. Arbetsförmedlingen ansvarar för att kalla till mötet och att deltagarna bjuds in. Vid behov kan både Arbetsförmedlingen och kommunen kalla till uppföljnings möten.