Ensamkommande ungdomar i skolmiljö.
Ensamkommande ungdomar i skolmiljö.

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket om att erbjuda tolv platser för ensamkommande barn och ungdomar, varav tre är för asylsökande barn eller ungdom.

Kommunerna ansvarar för mottagandet, boendet och omsorgen om ensamkommande barn. Ansvaret gäller både asylsökande och ensamkommande barn som har uppehållstillstånd. De kommuner som är engagerade i mottagandet kan få statlig ersättning.

Kommunen ansvarar för att:

  • Utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att utreda om en familj - exempelvis en anhörig - är lämplig och har förutsättningar att ta emot barn.
  • Utse god man. Ansökan till överförmyndaren får göras av Migrationsverket och socialnämnden.
  • Se till att barnet får skolundervisning.
  • Efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara för fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration. Ansvaret innebär även att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. 

Tolk

Arbetsspråket i boendena är svenska, vid behov och vid myndighetsbesök bokas tolk. Närvarotolk nyttjas vid särskilda behov. Både telefontolk och närvarotolk är auktoriserade tolkar och anlitas via upphandlad tolkförmedling.

Arbete

Målet för verksamheterna är att barnen ska bli självständiga individer i samhället och ha arbete eller studier som sysselsättning. Kommunen erbjuder feriearbete till ungdomarna som ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden.

SFI, Svenska för invandrare

Barnen påbörjar sina svenska studier inom en vecka efter ankomst till kommunen. Barn med uppehållstillstånd har skolplikt, likt alla andra barn i kommunen. Asylsökande barn har också rätt att gå i skola och SFI och uppmuntras att delta i undervisning.

Föreningar

I dagsläget finns ingen målgruppsanpassad förening inom kommunen. Röda Korset och olika idrottsföreningar inom kommunen är involverade i barnens fritid.