Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till ogifta föräldrar. När det saknas uppgifter om juridisk far till ett barn underrättar Skatteverket kommunens socialnämnd. I äktenskap förutsätts mannen vara far till barnet.

Om modern är ogift, sammanboende och paret är övertygade om att barnet är deras gemensamma sker en enklare utredning på familjens hus om faderskapet. Föräldrarna kan välja om de vill komma och skriva under faderskapshandlingarna före eller efter barnets födelse. Dock tidigast i vecka 30, cirka två månader innan beräknad födelse. Om föräldrarna är gifta blir maken, enligt lag, far till barnet.

Genom faderskapsfastställelse blir barnet juridiskt knutet till sin far, får rätten att bära hans efternamn samt arvsrätt. En ogift mor blir ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om sitt barn.

Enligt andra kapitlet i Föräldrabalken (FB) har socialnämnden i den kommunen modern är folkbokförd skyldighet att utreda och fastställa faderskap för alla barn där föräldrarna inte är gifta.

Utvidgad faderskapsutredning

När föräldrarna är ej sammanboende eller att det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) görs en utvidgad faderskapsutredning. I den händelse faderskapet ifrågasätts av någon kan ett faderskapstest göras för att säkerställa faderskapsfrågan. Då görs en utredning för att få fram vilka som kan vara tänkbara fäder till barnet. Handläggaren genomför provtagning genom så kallat tungskrap. Provet skickas till medicinalverket i Linköping för svar om vem som är fadern.