Områdets läge, rödmarkerat
Områdets läge, rödmarkerat

Planområdet ligger vid Städjeviken strax sydost om byn Lappbäcken. Avståndet till Kalix centrum är cirka 20 kilometer och till samhället Sangis är det cirka 10 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och avstyckning av cirka 18 tomter. Avsikten är att den nya bebyggelsen ska uppföras väl anpassad till landskapsbilden och omkringliggande terräng.

Kommunen bedömer att planförslaget inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Strandskyddet kommer att upphävas inom planområdet. Planförslaget har stöd i kommunens översiktsplan (ÖP) där det aktuella området pekats ut som LIS-område i ett tillägg till ÖP:n.

Handläggning sker i enlighet med reg­lerna i plan- och bygglagen där utökat förfarande tillämpas. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Planförslaget finns tillgängligt för samråd under tiden fr.o.m. 3 juni t.o.m. 26 juni 2020 på:

  • Planhandlingar, se nedan.
  • Kommunförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen, öppet vardagar.

Fastighetsförteckning finns tillgänglig för påseende på kommunförvaltningen. Får inte publiceras på grund av dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR

När planförslaget varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast granskningstidens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planförslaget.

Den som har frågor angående planförslaget är välkommen att kontakta planingenjör Anders Ökvist, tel. 0923-650 33, e-post: anders.okvist@kalix.se

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen senast 26 juni 2020 och lämnas till Kalix kommun, bygg- och miljö avdelningen, 952 81 Kalix eller via e-post: planer@kalix.se

Samhällsbyggnadsnämnden