Sök

Täkter

För att få bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 9 kapitlet miljöbalken. I tillståndet regleras inte bara själva brytningen av materialet utan täktverksamheten i sin helhet.

Mer information om tillståndsprocessen finns på länsstyrelsens hemsida. 

För husbehov får markinnehavare bedriva täkt utan tillstånd, om inte platsen ligger i ett område som genom till exempel sina höga naturvärden har pekats ut av länsstyrelsen som ett område där tillstånd krävs för alla täkter. Om tillstånd inte krävs men täkten kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska istället anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken göras till tillsynsmyndigheten. Både vad som räknas som husbehovstäkt och vad som är väsentlig ändring av naturmiljön kan vara svårt att avgöra varför en kontakt med tillsynsmyndigheten alltid bör tas. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan om samråd gjorts.

Efterbehandling av täkten

Vid avslutad efterbehandling av täkten ska anmälan om detta göras till Samhällsbyggnadsnämnden som måste godkänna efterbehandlingen innan länsstyrelsen kan betala tillbaka säkerheten till verksamhetsutövaren. Det är viktigt att verksamheten avslutas i god tid så att efterbehandling av området kan ske innan gällande tillstånd löper ut.

Tillsyn av täkter

I Kalix har Samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljöavdelningen övertagit ansvaret för tillsynen av täktverksamheter av länsstyrelsen. Samtliga täktverksamheter kommer att besökas ett antal gånger under sin verksamma tid. Samhällsbyggnadsnämnden tar i de flesta täktärenden ut en årlig tillsynsavgift – alternativt en tillsynsavgift baserad på timtaxa. Den fasta årsavgiften baseras på den mängd material man får bryta så länge tillståndet gäller och oavsett om täkten är i drift eller inte.

För mer information om tillsyn av täkter kontakta:

Bygg- och miljöavdelningen

Tel 0923-650 00

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se