Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förordningen innebär är att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Medelstora förbränningsanläggningar registreras med hjälp av en e-tjänst som tillhandahålls av Naturvårdsverket. Se relaterade länkar

Relaterade länkar
Naturvårdsverket, om registrering av medelstora förbränningsanläggningar
Naturvårdsverkets E-tjänst för att registrera en medelstor förbränningsanläggning

För mer information om kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se