Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd effekt från 1 megawatt upp till 50 megawatt.

Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. En del i förordningen innebär är att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade.

  • Nya anläggningar omfattas av förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en lägre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Enligt Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, FMF, ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och som allmänheten har tillgång till.

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kalix kommun enligt FMF.

För närvarande har nämnden inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar.

Uppdaterad 2019-12-09

Mer information om registreringsplikt finns att läsa på Naturvårdsverket.

För mer information om kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen
Telefon: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se