Sök

Farligt avfall

Farligt avfall kan exempelvis vara oljor, olika kemikalier, batterier, lösningsmedel eller färg.

Enligt 21 § Avfallsförordningen (2001:1063) ska inte olika slag av farligt avfall blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Vad som klassas som farligt avfall regleras i bilaga 2 i Avfallsförordningen (2001:1063) och är i denna markerat med en asterisk (*).

Avfall kan också vara farligt avfall om de har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 i Avfallsförordningen (2001:1063) till exempel om avfallet är explosivt, giftigt eller brandfarligt. 

Transport av farligt avfall

När det gäller farligt avfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet ska en transportör anlitas som har tillstånd att transportera farligt avfall. Tillstånd ges av länsstyrelsen (26 § Avfallsförordningen).
Tillstånd som avses i 26 § krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det farliga avfallet och den mängd som transporteras maximalt uppgår till följande.

  • Två fat (400 liter) oljeavfall per år
  • Ett fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år
  • Ett fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år
  • 300 stycken hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
  • 300 kilogram använt köldmedium per transport
  • 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
  • sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år

Däremot krävs en anmälan till Länsstyrelsen. En sådan anmälan ska göras vart femte år så länge transporterna utförs.

Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium – då krävs tillstånd.
Anmälningsplikt till länsstyrelsen finns också på följande kategorier;
· Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
· Flygaska och pannaska från oljeförbränning
· Smittförande avfall
· Asbestinnehållande avfall
· Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall
Blanketter för att söka tillstånd respektive anmäla om transport av farligt avfall finns på länsstyrelsens hemsida www.bd.lst.se alternativt att beställa via telefonnummer 0920-960 00

Inlämning av farligt avfall

Inlämning av hushållens farliga avfall
Farligt avfall från hushållen ska lämnas till miljöstationen vid Kalix Avfallsupplag. eventuella. frågor kan besvaras av Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelning teknisk försörjning, telefonnummer 0923-650 00.

Inlämning av verksamhetsutövarnas farliga avfall
Verksamhetsutövare/företag farliga avfall kan i Kalix kommun lämnas/insamlas vid/av BDX Kalix mellanlagringsstation för farligt avfall, fastighet Industrin 9, eller till annan godkänd entreprenör/mottagare. Telefonnummer till BDX Kalix 0923-147 80.