Skip to content
Sök

Farligt avfall

Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

Vad som klassas som farligt avfall regleras i bilaga 2 i Avfallsförordningen (2001:1063) och är i denna markerat med en asterisk (*).

Avfall kan också vara farligt avfall om de har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 i Avfallsförordningen (2001:1063) till exempel om avfallet är explosivt, giftigt eller brandfarligt. 

Transport av farligt avfall

När det gäller farligt avfall som uppkommer i en yrkesmässig verksamhet ska en transportör anlitas som har tillstånd att transportera farligt avfall. Tillstånd ges av länsstyrelsen.
Tillstånd krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det farliga avfallet och den mängd som transporteras maximalt uppgår till följande.

 • Två fat (400 liter) oljeavfall per år
 • Ett fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år
 • Ett fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år
 • 300 stycken hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
 • 300 kilogram använt köldmedium per transport
 • 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
 • Sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år

Däremot krävs en anmälan till Länsstyrelsen. En sådan anmälan ska göras vart femte år så länge transporterna utförs.

Om du vill transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium krävs tillstånd.
Anmälningsplikt till länsstyrelsen finns också på följande kategorier;

 • Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
 • Flygaska och pannaska från oljeförbränning
 • Smittförande avfall
 • Avfall som innehåller asbest
 • Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall

Idag omfattas näst intill alla yrkesmässiga verksamheter av de nya kraven att anteckna och rapportera in farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det är verksamheter som producerar, transporterar, samlar in/tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall. De flesta verksamheter producerar farligt avfall, exempelvis förbrukade lysrör, batterier, elektroniskt avfall, förorenade jordmassor eller kemikalier.

De nya kraven är nödvändiga för att Sverige genom ett nationellt elektroniskt register ska ha bättre koll på sitt avfall och uppfylla krav i EU-lagstiftningen.

Du kan läsa mer om detta och hur du rapporterar in på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/avfallsregister

Mer information om hur du söker tillstånd respektive anmälan om transport av farligt avfall finns på länsstyrelsens hemsida.