Foto: Polar Explorer Icebreaker
Foto: Polar Explorer Icebreaker

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna och här finns stort utrymme för tillväxt i Kalix. Nu har Kalix kommun, i dialog med lokala företagare i branschen, tagit fram en utvecklingsplan för besöksnäring, en plan som ska ligga till grund för att utveckla destinationen Kalix.

– En utveckling av besöksnäringen har en positiv påverkan på befolkningsutvecklingen eftersom den bidrar till fler arbetstillfällen i fler branscher och en attraktivare kommun att bo i, säger Birgitta Larsson, näringslivschef Kalix kommun.

– För att kunna utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt behövs planer för mark, infrastruktur och kommunikationer och inte minst samverkan och samarbete mellan alla aktörer som berörs, berättar Sandra Nilsson, samhällsplanerare på Kalix kommun.

Utvecklingsplan för besöksnäring

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten på Kalix kommun har, tillsammans med turismfrämjande organisationer politiker, representanter från Fritids- och kulturförvaltningen och lokala företagare inom besöksnäringen, identifierat besöksnäringens behov i Kalix. Med grund i detta har sedan upphandlade konsulter med expertis inom området hjälpt kommunen att ta fram en utvecklingsplan för besöksnäring i Kalix. Utvecklingsplanen bereds av Kommunstyrelsen måndag den 22 mars, och om den godkänns här tas den slutligen upp för beslut i Kommunfullmäktige den 12 april.

– Vi har sett det som helt avgörande att vi får ett brett perspektiv på frågan och samlar så många intressenter som möjligt i detta arbete, berättar Sandra Nilsson. Med hjälp av kunniga konsulter har vi samlat erfarenheter och statistik, gjort en nulägesanalys och en trendspaning och med detta underlag lagt grunden för vad vi anser att vi tillsammans bör satsa på för framtiden.

Vad ska utvecklingsplanen leda till?

Den lokala besöksnäringen i Kalix är i en uppbyggnadsfas och utvecklingsplanen ska ge den kunskap och de verktyg som behövs för att arbeta vidare och växla upp arbetet med att bygga destinationen Kalix.

– Att förena översiktsplanering och besöksnäring är något nytt och ganska unikt. Vi tror att resultatet kommer att göra intresset för Kalix som destination ännu större, säger Sandra Nilsson.

Först måste utvecklingsplanen förankras och roller och ansvar förtydligas. Därefter påbörjas arbetet med att ta fram en aktivitetsplan där alla har sina utpekade ansvarsområden. Men det krävs också akuta insatser.

– Besöksnäringen i Kalix har drabbats hårt under rådande pandemi och nu är det är viktigt att först och främst rädda den kommande sommarsäsongen, berättar Birgitta Larsson. För att göra det behöver arbetet påbörjas snarast och utifrån det gedigna arbete som vi tillsammans nu gjort med utvecklingsplanen har vi alla förutsättningar att lyckas, både på kort och lång sikt.