Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal.

Målet är stärka ställningen på arbetsmarknaden för permitterad, varslad och anställd personal.

Vem står bakom projektet?

Region Norrbotten äger projektet och samverkansparters är IUC Norr, Swedish Lapland Visitors Board och Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och LTU.

Vilka företag kan söka stödet?

Målgruppen är små och medelstora företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av covid-19. Det kan handla om att stärka kompetensen och omställningsförmågan såväl inom ramen för befintlig anställning som för omställning till annan bransch.

Kostar det något?

Medverkan i projektet innebär ingen kostnad för företagen. Projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna. Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad tid och arbetstid. Insatserna kommer att följas upp med deltagarna genom enkäter och intervjuer.

Kriterier för prioritering av utbildningsinsatser:

  • Ekonomisk utsatthet – Företag som prioriteras skaha lidit eller riskera att lida ekonomiskt med anledning avcovid-19.
  • Regional spridning – Insatser ska spridas över länet.
  • Spridning branscher och företag – Insatser ska spridas över branscher och företag.
  • Deltagare – Vi strävar efter en jämn fördelning mellankvinnor och män.

Projektet ska arbeta för och främja:

  • Att kvinnor och män med olika ålder och bakgrund behandlas lika och ges samma möjligheter tillutbildning.
  • Information och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Om det behövs ska information och utbildninganpassas för individen.Du hittar mer information om projektet och hur du anmäler dig på norrbotten.se/samling.