Kalix kommun har antagit riktlinjer för markanvisning och markanvisningsavtal och nu öppnas nya möjligheter för dig som byggherre/exploatör.

Varför markanvisningar?

Kalix växer och det planeras för nya områden för bostäder och verksamheter. Det behövs attraktiva bostäder och bostadsmiljöer för att fler ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. För att nå detta krävs en samverkan mellan kommunen och privata aktörer.
Projekten ska kunna genomföras rationellt och till kalkylerbara kostnader varför det är av stor vikt att parterna är överens om hur samarbetet ska gå till och vad som förväntas av respektive part. Ny bebyggelse i Kalix ska bidra till en hållbar stadsutveckling såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Det ska finnas en variation av upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och priser.
De antagna riktlinjerna för markanvisning syftar till att tydliggöra
spelregler.

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. Syftet med kommunens riktlinjer för markanvisning är att ge en likabehandling av byggherrar/exploatörer och att resultatet av markanvisningen, det som byggs på platsen,leder till att intentionerna i kommunens översiktsplan genomförs. Riktlinjerna för markanvisning innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

För mer information:

Besök våra sidor om mark och tillgängliga tomter.

Är du intresserad av att gå vidare? Kontakta: