Du vet väl om att du får ha bilen på tomgång i max 1 minut i tätbebyggt område? Tänk på miljön och andras hälsa!

De vanligaste föroreningarna i avgaser är kväve- och svaveloxider, marknära ozon, kolväten som bensen och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), kolmonoxid, tungmetaller och små inandningsbara partiklar.  Vissa av föroreningarna i avgaserna kan transporteras långt men den största påverkan är där de släpps ut.

Lokalt kan föroreningar i avgaser bland annat orsaka och förvärra luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Barn och personer med till exempel astma är särskilt känsliga.

Mer finns att läsa på sidan Tomgångskörning och på Naturvårdsverkets hemsida under luftföroreningar.