Skapad lekbotten i Kälvån, som återställdes under 2016.
Skapad lekbotten i Kälvån, som återställdes under 2016.

Töreälven är en pärla till skogsälv som kanske hamnat i skuggan av de stora Natura2000- och Nationalälvarna i Norrbotten. Nu ska kommunen återställa sträckor som påverkats av flottningsrensning, vilket förhoppningsvis förbättrar miljön för fisk och andra vattenarter.

I Töreälven finns arter som den hotade flodpärlmusslan, öring och harr. Den är outbyggd sett till vattenkraft och det finns inga stora industrier som påverkar med utsläpp.

Ökad variation

Kalix kommun ska i sommar åtgärda vattenmiljöerna i Töreälven, med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. Forssträckor från Tjäruträsk och ned till Töre ska återställas, efter flottningsepoken då sten och block rensades. Stenar ska läggas tillbaka för att återskapa mer variation i djup och vattenflöde och därmed förbättra livsmiljöerna för strömlevande växter och djur. Det är framförallt variationen i forsande sträckor som bidrar till den biologiska mångfalden. Det är tyvärr oftast i forssträckorna som åtgärdsbehoven är stora.

Återskapar lekbottnar

Forsar och strömmande sträckor rensades på sten och block för att underlätta för flottningen. Det gjorde vattendragen mer homogena och gav en mer avgränsad vattenfåra med högre flöde, och därmed försämrade lek- och uppväxtmiljöer för fisk.
Stenvallar längs med vattendraget vittnar om allt arbete som lades ned för att flotta timret ned till sågarna vid kusten. Stenvallarna är därför att betrakta som kulturhistoriska lämningar från en viktig epok i Sveriges och Norrbottens historia. All sten behöver inte återföras för att återskapa bra och varierade vattenmiljöer i Töreälven, utan en del av vallarna kommer i finnas kvar.
– Vi ska även återskapa lekbottnar för fisk av det grus som finns i älven, säger Katarina Tano, ingenjör vid Kalix kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Ofta finns lekgruset kvar i forsarna, men det kan inte fisken använda eftersom det ligger packat på botten. Ett resultat av de schaktmaskiner som plogade upp stenvallar längs stränderna. 

Engagerat vattenråd

Kommunen har undersökt fiskbestånden före åtgärderna och kommer att följa upp med nya studier kommande år. Det kommer mest troligt att ske som ett samarbete mellan Kalix-Töre älvars vattenråd, Kalix kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten.
– Det är tack vare vattenrådets engagemang som vi gått vidare med åtgärder i Töreälven, konstaterar Katarina Tano.
Det har också lett till att skogsbolaget SCA kommer att åtgärda några vandringshinder så att fisk kan passera och återse sina gamla kvarter.

Tallån ska åtgärdas

Sara Elfvendahl biolog på Länsstyrelsen i Norrbotten berättar att länsstyrelsen planerar för att åtgärda Tallån från Talljärv till Tjäruträsk under 2018. Töreälven har alla förutsättningar att få riktigt fina fiskbestånd på sikt. Förvaltning av fisket är i så fall nästa nyckelfaktor för att arbeta med.
– Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att nå miljömålen om god ekologisk status i alla vatten. Det finns större möjligheter att söka åtgärdspengar nu än för några år sedan, säger Sara Elfvendahl.
Havs- och vattenmyndigheten utlyser årligen medel till särskilda åtgärdsprojekt och det är möjligt att samarbeta mellan kommuner och med Länsstyrelsen, som i detta fall. Kalix kommun satsade 2016 på att återställa Kälvåns övre del från Kälvjärv ner till Kälvfors och i sommar ska länsstyrelsen riva ut dammen i Kälvfors. Kälvån är ett biflöde till Kalixälven.

Fotnot:
Nationalälvar i Norrbotten: Torneälven, Kalixälven, Piteälven
N2000-älvar i Norrbotten: Råneälven, Torneälven, Kalixälven, Piteälven med fler.