Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Att din avloppsanläggning är tillståndsprövad och uppfyller dagens krav på rening är ditt ansvar som fastighetsägare. Du som har ett gult eller rött avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

 

Bild som visar exempel på grönt, gult och rött avlopp.

Har du ett grönt avlopp?

Då har du ett bra avlopp med aktuellt tillstånd och behöver inte göra någonting i dagsläget. Ditt avlopp har liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller förorenar grundvattnet.

Exempel på grönt avlopp:
Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en väl fungerande, tillståndsgiven infiltration eller markbädd.

Har du ett gult eller rött avlopp?

Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.

Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Kontakta kommunens Bygg- och miljöavdelningen för att diskutera ditt avlopp.

Om du åtgärdar ditt bristande avlopp före inventering av ditt avlopp slipper du ytterligare avgift för inventerings kostnader och eventuella förelägganden.

Exempel på gult avlopp:
Anordningen är ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.

Exempel på rött avlopp:
Anläggningen saknar tillstånd. Slamavskiljare (1-, 2- eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å eller täckdike, alternativt till dräneringsrör och/eller stenkista.

Vad säger lagen?

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken 9 kap 7 §

Ytterligare information hittar du på Havs- och vattenmyndigheten

Eller kontakta bygg- och miljöavdelningen i Kalix kommuns växel på 0923-650 00.