Kalix kommun planerar för utveckling av bostäder på området TOR 4 och nu öppnas nya möjligheter för dig som byggherre/exploatör.

Kalix växer och det planeras för nya områden för bostäder och verksamheter. Det behövs attraktiva bostäder och bostadsmiljöer för att fler ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. För att nå detta krävs en samverkan mellan kommunen och privata aktörer.

Området

Kalix kommun förvärvar nu byggrätter i centrala Kalix från Region Norrbotten för att kunna möta behovet av mark som snabbt kan bebyggas. Området heter Tor 4 och ligger i närheten av sjukhuset, skolor, järnväg och ett stenkast från centrum med affärer och service.

Dessa möjligheter erbjuds dig som byggherre/exploatör

Karta över området TOR4

Områdets plan möjliggör uppförande av cirka 30 lägenheter, tre huskroppar med max två våningar. Områdets beskaffenheter är väl utredda och öppnar för goda möjligheter till effektivt byggande.

Eftersom ett nytt bostadsområde ska växa upp ska området utvecklas i samarbete med byggherre/exploatör där kommunen oavsett samarbetsform tar ansvar för en utveckling av en attraktiv boendemiljö med tillfartsvägar, grönområden och belysning.

Tänkbara samarbetsformer

I första hand erbjuds möjlighet till markanvisning för uppförande av bostäder. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. I andra hand utvecklar kommunen området. Byggherrar inbjuds då till en gemensam information och
erfarenhetsutbyte om området och dess möjligheter. Sedan genomförs en dialog med de byggherrar som meddelar sitt intresse. Dialogen ger möjlighet för kommunen att skaffa tillräckligt med kunskap om marknaden för att kunna utforma ett förfrågningsunderlag.

För mer information:

Kalix kommuns marksidor hittar du mer information om markanvisning och om övriga tillgängliga tomter. Se även kommande annons med inbjudan till dialogmöte om utveckling av Tor 4.

intresserad av att gå vidare? Kontakta: