Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett gult eller rött avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

Har du ett grönt avlopp?

Då har du ett bra avlopp med aktuellt tillstånd och behöver inte göra någonting i dagsläget. Ditt avlopp har liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller förorenar grundvattnet.

Har du ett gult eller rött avlopp?

Kontakta kommunens Bygg- och miljöavdelningen, för att diskutera ditt avlopp.
KOM IHÅG ATT det är ditt eget ansvar att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Ytterligare information hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Vad säger lagen?

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga
avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken 9 kap 7 §

Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen
0923-650 00 (växel)