Skip to content
Sök

Nu startar utredningen av skolans arbetssätt för trygghet och studiero

Nu är det klart vem som fått uppdraget att utreda effekterna av det arbetssätt som prövades i fyra klasser i Kalix kommuns skolor mellan maj och september. Vårdnadshavare till elever i de berörda klasserna kommer att få möjlighet att lämna synpunkter.

Utbildningsnämnden har beslutat att låta utreda vilken effekt det arbete som gjorts utifrån Skolkonsulternas metod inom området trygghet och studiero i fyra klasser i Kalix kommuns skolor har haft. Nu är det klart att företaget Age Management i Sverige AB har fått uppdraget. Slutresultatet kommer att redovisas för utbildningsnämnden den 15 december.

I korthet går utredningen igenom intern och extern dokumentation som rör ärendet. Utredarna kommer också att genomföra enskilda intervjuer och fokusgruppsamtal, och vårdnadshavare till elever vid de fyra berörda klasserna kommer att ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter.