Skip to content
Sök

Det nya arbetssättet för bättre studiero i skolan har pausats

I några klasser på Centrumskolan och Djuptjärnsskolan testades från maj till början av september ett nytt arbetssätt. Detta arbete har nu pausats och kommer att granskas av en fristående aktör för utvärdering.

Här svarar vi efter bästa förmåga på frågor som inkommit runt det nya arbetssättet med differentierade konsekvenser.

Ta-igen-tiden är inte något nytt i sig utan en variant på kvarsittning, vilket specificeras i Skollagens 5 kapitel §8 och §24 samt proposition 2009/10:165 – Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Där står:
"Kvarsittning innebär att en elev under uppsikt ska stanna kvar i skolan högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats, eller att eleven ska komma till skolan högst en timme innan undervisningen börjar. På samma sätt som vid utvisning ur undervisningslokalen måste alltså någon i skolpersonalen ha uppsikt över eleven i samband med kvarsittning.
Den som har beslutat att en elev ska få kvarsittning ska dokumentera det skriftligt."

Nej, åtgärderna är aldrig en bestraffning, utan syftar alltid till ökad studiero för alla. Om ett barn slår, sparkar och/eller biter kan en pedagog behöva hålla barnet i handlederna eller dylikt. Den här typen av konsekvenser är aldrig första alternativet och används inte för till exempel att man vägrar kvarsittning, utan endast för att skydda eleven eller dess omgivning. För den vuxne gäller det att vara lugn, trevlig och konsekvent och ha ett lågaffektivt agerande. Kalix kommuns pedagoger agerar alltid i omsorg för barnets bästa och för att skapa trygghet för eleven och dennes klasskamrater.

Så här står det i Skollagens kapitel 1 §10 och kapitel 5 §6 samt proposition 2021/22:160  – Skolans arbete med trygghet och studiero:
"De disciplinära åtgärderna får inte användas som bestraffning. Syftet är att de ska leda till ett ändrat beteende hos eleven och skapa en bättre skolsituation för såväl eleven själv som för övriga elever och personalen. Precis som när det gäller de omedelbara och tillfälliga åtgärder som all personal får vidta, får disciplinära åtgärder endast vidtas om de står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Den så kallade proportionalitetsprincipen innebär också att mindre ingripande åtgärder som huvudregel ska prövas först, innan mer ingripande åtgärder vidtas. Alla beslut som rör barn under 18 år ska ha barnets bästa som utgångspunkt.

De disciplinära åtgärderna i skollagen är:

  • utvisning ur undervisningslokalen
  • kvarsittning
  • skriftlig varning
  • tillfällig omplacering
  • tillfällig placering utanför den egna skolan
  • avstängning
  • omhändertagande av föremål."

Ja, pedagoger får leda ut elever ur klassrummet. Om en elev stör ordningen, tryggheten och studieron i klassrummet, exempelvis genom att skrika, bli våldsam och kränka andra elever, kan en disciplinär åtgärd bli, efter tillsägelser och uppmaningar, att eleven måste lämna undervisningslokalen. Om eleven ej frivilligt lämnar lokalen, kan personal då behöva fysiskt förmå eleven att lämna undervisningslokalen för att ge övriga elever studiero och trygghet.

Detta bygger på Skollagen, kapitel 5 §6:
"Personalen får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Detta innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.
En åtgärd enligt första stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter.
Enligt de förutsättningar som anges i 7-23 §§ får det beslutas om utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolenheten, avstängning och omhändertagande av föremål. Även sådana åtgärder får vidtas endast om de står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter."
Detta beskrivs även i regeringens proposition avseende skolans trygghet med studiero. Prop. 2021/22:160 s. 151f.

De individuella överenskommelser som skolan gör med elever är inget nytt, utan något som måste göras inom ramen för uppföljningen av läroplanens mål. Det är ett sätt för pedagoger, elever och föräldrar att tillsammans hitta den bästa vägen för eleven att lyckas nå sina mål. En överenskommelse är inte juridiskt bindande, utan ett sätt att strukturera och tydliggöra en gemensam väg framåt.

Nej, överenskommelser ingås endast med det fåtal elever som efter upprepade tillsägelser fortfarande inte klarar av att följa skolans ordningsregler, och därmed äventyrar tryggheten och studieron i klassrummet. Varje överenskommelse är gjord tillsammans med eleven i fråga och utgår från hens situation. 

Kalix kommun vill självklart att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin måluppfyllelse. Målet är att alla barn ska kunna lyckas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Varje elev ska möta en differentierad  och strukturerad undervisning. Det nya arbetssättet gäller enbart grundskolan, ej anpassade skolan.

Nej, det har bara införts i ett fåtal klasser på Centrumskolan och Djuptjärnsskolan.

Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med att följa upp, utvärdera och förbättra sina arbetssätt och så görs även i det här fallet.

Vi informerar om våra arbetssätt på Schoolsoft samt på föräldramöten. Har du någon fråga som inte besvaras på denna sida eller i någon av våra andra kanaler så rekommenderar vi att du kontaktar rektor på ditt barns skola.

Vi ber om förståelse för att vi inte kan informera brett om alla delar då det kan riskera elevers personliga integritet.