Legionella har påvisats i gymnasiesärskolans lokaler. Det bedöms inte finnas någon risk för övriga F-huset.
Legionella har påvisats i gymnasiesärskolans lokaler. Det bedöms inte finnas någon risk för övriga F-huset.

Den 8 september upptäcktes förhöjda värden av legionellabakterien vid ett prov i Furuhedsskolans F-hus, där gymnasiesärskolan har sina lokaler. Kalix kommun har nu stängt av varmvattnet till särskolan och påbörjat sanering enligt tidigare fastställd handlingsplan.

Fastighetsförvaltningen har tillsammans med bygg- och miljös avdelningschef samt handläggare av legionella kommit fram till att förekomsten är lokal, och inte berör övriga delar av F-huset. En andra provtagning som gjordes efter spolning och 60 sekunder efter det första visade nämligen inga förhöjda värden. Att VVS-returen inte visade någon förhöjd legionellaförekomst indikerar att huvudledningen inte påverkas.

Sista kontrollprovtagningen

Provtagningen var avsedd att avsluta en provtagningsserie som inleddes efter den konstaterade förekomsten av legionella under hösten 2019. Ingen av de tidigare uppföljningsprovtagningarna har påvisat legionella.

Duschning avråds

I nuläget bedöms det inte finnas någon risk i övriga F-huset. Men som en försiktighetsåtgärd avråds duschning i övriga F-Huset. Under början av veckan kommer provtagning i hela F-huset att ske. Tallkronan har ett helt nytt varmvattensystem, och påverkas därför inte.