Här kan du läsa om hur och vad vi berättar vid bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi vill med denna information vara öppna och transparenta och samtidigt uppmana alla att värna den personliga integriteten.

Kalix kommun följer de nationella riktlinjerna och rekommendationerna, från bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Vi jobbar för att vara öppna och transparenta och ge alla den information de behöver, när de behöver den, samtidigt som vi värnar sekretess och människors privatliv.

När en person har konstaterats smittad med covid-19 så utför smittskyddet vid Region Norrbotten alltid smittspårning. Den som smittats är skyldig att medverka i smittspårning enligt Smittskyddslagen och att förhålla sig till de rekommendationer som ges för att förhindra smittspridning.

Nuläget inom Kalix kommuns verksamheter, fredag 27 november:

Ännu inga bekräftade fall på något av Kalix kommuns äldreboenden

I dagsläget har vi ännu inga bekräftade fall av smitta på något äldreboende. Den dag vi får information om ett bekräftat fall av coronavirussjukdomen covid-19 på ett äldreboende i Kalix kommun kommer vi att informera om detta. Vi kommer dock inte att ange vem eller vilka som är smittade då det är uppgifter som skyddas av sekretess och tystnadsplikt, och heller inte är av vikt för allmänheten.

Bekräftade fall inom förskolans/skolans verksamhet – berörda får information

Fall av covid-19 har konstaterats på de flesta av Kalix kommuns skolor. När smittspårning behöver genomföras i en kommunal skola kommer smittskydd vid Region Norrbotten att kontakta berörd verksamhet. Vårdnadshavare som har barn på en skola med bekräftad smitta informeras via SchoolSoft, och gäller det en förskola informeras vårdnadshavare via Tempus. Smittskydd kommer att informera alla personer som behöver få information i och med smittspårning. Övriga får inte information. Du som inte informeras bedöms därmed ej ha utsatts för smitta i berörd verksamhet.

Undantag från detta förhållningssätt

I de fall då en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period, behöver behovet av information om påverkan på verksamhet vägas mot skyddet för den enskilde. Du som vårdnadshavare får i så fall information från din förskola/skola utifrån hur situationen utvecklas. Kommunen kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående. Om inget annat meddelas fortgår verksamheten som vanligt.