Torsdag den 24 februari fick socialnämnden i Kalix kommun besök av Cecilia Grefve, som är nationell samordnare för utvecklingsarbetet inom den den sociala barn- och ungdomsvården.

Cecilia Grefve jobbar på regeringens uppdrag med Social barn- och ungdomsvård i 52 kommuner, varav Kalix är en. Fram till december 2017 kommer hon att besöka varje kommun två gånger. Syftet är att få alla de samhällets sociala insatser att dra åt samma håll.
– Vi har utmaningar inom den sociala barn- och ungdomsvården, men vi har också möjligheter och vi måste samarbeta och kraftsamla gemensamt. Det gäller på kommunal nivå, regional nivå och nationell nivå, för att läget är så allvarligt på vissa håll, förklarar hon.

Kommunernas ansvar

Nya tankebanor och arbetssätt behövs för att en bredare samverkan ska vara möjlig, och Cecilia Grefve poängterar att det är kommunerna som ansvarar för att utveckla en social barn- och ungdomsvård som är medskapande och av hög kvalitet.
– Det är inte bara en IFO-fråga eller en socialtjänstfråga, utan det är en större fråga än så!
Hon berättar att utmaningarna handlar mycket om att stärka barns delaktighet och medskapande i den sociala barn- och ungdomsvården, men också om personalomsättningar.
– Att vi lyckas behålla personal, att vi lyckas nyrekrytera personal, att vi lyckas ge god introduktion till nya medarbetare.
Att dessa bitar fungerar är en förutsättning för gott ledarskap, vilket tillsammans med fungerande kommunikation mellan politik och förvaltningar är avgörande för ett lyckat utvecklingsarbete.

Delaktighet på alla plan

En nyckelfråga för Cecilia Grefve är att inte bara medarbetare utan också medborgare får känna sig delaktiga i utvecklingsarbetet.
– Vi träffar barn och vårdnadshavare i varenda kommun vi besöker och de har så otroligt mycket kunskaper att bidra med som skulle kunna både förbättra och förändra verksamheten. Vi måste bli bättre på att släppa in dem, så att de är med och utvecklar framtidens sociala barn- och ungdomsvård.