Nu har resultatet av Socialstyrelsens enkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” presenterats och i Kalix får personalen mycket bra omdömen från användarna.

I Kalix har 160 personer som använder hemtjänsten svarat på enkäten och totalt 99 procent anger att de får ett bra bemötande från personalen – i vissa grupper är det till och med 100 procent.

Över 90 procent av de som svarat menar också att de känner sig trygg med sin hemtjänst; att de har förtroende för personalen; att hemtjänsten utför sitt arbete på ett bra sätt och att det är tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Det är också 79 personer som bor på Särskilt boende som besvarat enkäten. Även här är de flesta nöjda med bemötandet från personalen, 92 procent, och 85 respektive 86 procent uppger att de har förtroende för personalen och känner sig trygga.

– Detta måste betraktas som ett toppresultat och vi kan konstatera att Kalix kommun har en fantastisk personal, säger Socialnämndens ordförande Maud Lundbäck. Hon vill också rikta ett tack till medarbetare och chefer inom äldreomsorgen: Ett stort tack för ett jättebra arbete!

Maud berättar också att enkäten visar att många upplever sig mer ensamma när de flyttar till ett särskilt boende.

– Det stämmer väl överens med annan forskning och är den största utmaningen för äldreomsorgen. Rapporter visar att insatser i grupp skapar mer gemenskap än enskilda insatser och det måste vi ta på största allvar. En del i detta kan vara vår satsning på Studenten 1, som är en ny form av boende för äldre. Det vi bör arbeta mer med utifrån enkäten är möjligheten till utevistelse i bra miljö och att göra det mer trivsamt på äldreboende, säger Socialnämndens ordförande Maud Lundbäck