Sök

Kort om tid att söka bidrag från ungdomsfonden!

Kommunfullmäktige har beslutat avsätta 500 000 kronor till Ungdomsfonden för år 2022, att använda för ungdomsprojekt under maj–december 2022. Projekten ska erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden, skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet.

Att ungdomar trivs och mår bra i Kalix är en förutsättning för att kommunen ska växa och frodas. Att använda projekt för att snabbt öka aktiviteter för våra ungdomar ger möjlighet att utveckla nya arbetssätt. Ansökningar tas emot fram till den 13 maj, besked om eventuellt beviljade projekt meddelas senast den 28 maj. Beslutet går inte att överklaga.

Ni som beviljas medel, GLÖM EJ att ange Kalix kommun som samarbetspartner när ni marknadsför ert projekt.

Projektpengarna kan sökas av intresserade aktörer som föreningar, samfund, organisationer, kommunala verksamheter och företag.

Kommunstyrelsen ska besluta om vilka projekt och insatser som fonden ska finansiera.

Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
 • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kalix kommun har som mål att främja och utveckla barn och ungdomars utveckling:

Det informella lärandet är en viktig del i det livslånga lärandet. Under fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kulturen och föreningslivet är verktyg till insikter och kunskaper om sig själv, relationer och samhället. En jämställd fritid ger möjligheter till mångfald och delaktighet. Att bygga digitala och fysiska mötesplatser där mångfald, kreativitet och engagemang på ungdomars villkor är viktigt Syftet med Ungdomsfonden är att skapa möjligheter och stödja alternativa och kanske även nya mötesformer och aktiviteter för ungdomar i Kalix Kommun.

Målet är att barn och unga i Kalix kommun ska utöka sin sociala arena, stärkas som individer och grupp samt förbättra både fysiska och psykiska hälsan. 2

Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".

 

Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Målgrupp för aktiviteter/projekt:

 • Barn- och ungdomar 12–20 år 
 • Samverkansparter
 • Kommunens invånare, alla i kommunen berörs och kan medverka i att öka utbudet av aktiviteter för våra ungdomar.

Övriga kriterier

Vid bedömning av inkomna ansökningar prövas om verksamheten eller projektet:

 • Bidrar till jämställdhet, samarbete, möte och kontakt mellan människor.
 • Engagerar barn- och ungdomar att bli aktiva och delaktiga i samhället.
 • Tar fasta på resurser och möjligheter och tar avstånd från diskriminering och rasism.
 • Verksamheten eller projektet ska bedrivas för boende i Kalix kommun.

Bidragstak

Projekt bereds med förenklad handläggning och kan maximalt sökas för projekt upp till 100 000 kronor per förening eller organisation. 

Vem kan söka?

Juridiska personer som kan söka anslag ur Ungdomsfonden. Juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Kommunens förvaltningar och kommunala bolag kan även beviljas bidrag.

Anslag beviljas ej:

 • För projekt och aktiviteter som ingår i ordinarie verksamhet inom kommunala förvaltningar och bolag.
 • För projekt som är vinstinriktade. 
 • Som efterhandsstöd eller för att täcka förlust.

Hur söker man?

Ansökan om bidrag ur Ungdomsfonden görs skriftligen på blanketten "ANSÖKAN OM ANSLAG ur ungdomsfonden".

Notera att det går att fylla i blanketten innan utskrift. För att det ska vara möjligt måste du dock först ladda ned filen och öppna den i Adobe Reader. Detta eftersom dagens webbläsare av säkerhetsskäl inte längre har inbyggt stöd för pdf-formulär.

Arbetsprocessen kring bidragsansökan för anslag ur integrationsfonden:

 • Ansökningar tas emot fram till den 13 maj, besked om eventuellt beviljade projekt meddelas senast den 28 maj. Beslutet går inte att överklaga.
 • Beredningsgrupp: politiska beredningsgruppen, kommundirektör, förvaltningschefer: utbildningsförvaltningen, fritids- och kulturförvaltningen, samhällsbyggnads-förvaltningen samt ekonomichef, yttrande hämtas från Arbetsmarknadsenheten
 • Projekt beslutas av kommundirektören
 • Beslut meddelas till samtliga sökande oavsett utfall.

Utbetalning

Utbetalning av projektmedel sker i förskott mot rekvisition.
Utbetalning av beviljade projektmedel sker senast 30 dagar efter att komplett rekvisition inkommit från projektägaren.

Den sökande förbinder sig att under projektets gång, samt vid avslutande av projektet, redovisa genomförda aktiviteter, antal deltagare (namn, ålder) samt utvärdera måluppfyllelse. En skriftlig redovisning ska lämnas till Kommunstyrelsen efter avslutat projekt dock senast 2022-12-31. Om projektet inte genomförs i enlighet med ansökan ska beviljade medel helt eller delvis återbetalas. Förändringar av projektet ska alltid diskuteras innan genomförandet med Kalix kommuns kontaktperson. Fyll i,, skriv ut och skicka in blanketten "Redovisning ungdomsfonden".

Senast uppdaterad: 2022-05-11 15:37

Relaterade nyheter

Ny föreningsstrateg fram till den 9 december

2022-05-17 - Föreningsstrateg Mikael Lindberg är tjänstledig till och med den 9 december. I hans ställe jobbar från och med måndag den 16 maj Joakim Nilsson. Joakim nås på samma telefonnummer som Mikael tidigare hade.

Läs mer

Ansök om bidrag till folkhälsobefrämjande insatser senast den 31 maj

2022-05-09 - Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kunde i fjol bara sökas av pensionärsföreningar men omfattar från 2022 också föreningar anslutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och utanförskap.

Läs mer

Ett öppet tackbrev till föreningslivet för insatser under pandemin

2022-05-11 - De senaste två åren har pandemin ställt oss inför stora utmaningar och negativa konsekvenser. Många föreningar har drabbats av uteblivna intäkter och färre medlemmar. Verksamheter har fått ställas in och ställas om på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare.

Läs mer

Vi marknadsför aktiviteter under Sommarfesten

2022-04-19 - Den 22 och 23 juli är Sommarfesten i Kalix äntligen tillbaka! I samband med att festens artister intar scenen på Strandängarna vill vi paketera och marknadsföra aktiviteter runtom hela Kalix kommun. Hör av dig om du, ditt företag eller förening arrangerar något under vecka 29!

Läs mer

Påsklov med fritid och kultur

2022-04-11 - Fira påsklovet med fritid- och kultur från Kalix kommun.

Läs mer

Delta i vårens härligaste motionslopp – Strandruset 2022

2022-04-14 - Välkommen till vårens härligaste lopp i naturskön miljö vid Kalixälvens mynning, den 1 juni 2022. Program med reservation för ändringar.

Läs mer

Nu ska isen framtidssäkras

2022-04-07 - Som vi tidigare berättat om gick kylanläggningen på Part arena/Fomab arena sönder i höstas. Nu, när denna issäsong är över, startar ett intensivt arbete med att laga och uppgradera anläggningen för kommande säsong, och för framtiden.

Läs mer

Föreningar, nu kan ni söka stöd till marknadsföringsaktiviteter!

2022-03-16 - Syftet med bidraget är att underlätta för föreningar att jobba med marknadsföring och aktiviteter som stärker bygdens attraktivitet och främjar inflyttning. Målet är en ökad inflyttning till Kalix kommun och dess byar.

Läs mer

Allmänhetens bouletid

2022-03-15 - Fritids- och kulturförvaltningen presenterar i samarbete med med Kalix Bouleklubb Allmänhetens bouletid. Torsdagar klockan 17.30, från och med den 24 mars.

Läs mer

Nu är vi åter igång med spårstatus via sms

2022-01-26 - Nu kan du åter igen få sms när skidspåren på Kalix skidstadion, Metträskrundan och Älvspåret är pistade.

Läs mer

Pröva på agility

2022-01-28 - Lördag den 29 december ger Kalix kommun och 4 Weeks of Well i samarbete med Kalix Agility barn och unga chansen att pröva på agility. Aktiviteten är naturligtvis gratis!

Läs mer

Aktivitetstävling: Upplev Kalix Tillsammans!

2022-01-24 - Nu när vi är inne på sista veckan av 4 Weeks of Well vill vi påminna om "Upplev Kalix tillsammans!" En tävling där ni tillsammans i familjen eller kompisgruppen besöker fem av Kalix natursköna, aktiva platser för chansen att vinna härliga "aktivitetspriser".

Läs mer

Pröva på att åka skidor med hund!

2022-01-05 - Nu på lördag den 8 januari kan alla barn och ungdomar som vill pröva på att åka skidor med hund komma till skidstadion.

Läs mer

Säsongspremiär i Rudträskbacken!

2021-12-07 - Lördag 11 december öppnar vi slalombacken för säsongen.

Läs mer

Ännu ingen färdig is på Fomab Arena

2021-11-02 - Den inhyrda kylanläggningen klarar dess värre inte att skapa is på Fomab Arena i rådande väderlek. Kalix kommun arbetar allt jämnt för fullt, tillsammans med experter på området, för att optimera kapaciteten på anläggningen. Med en väderprognos som berättar om klarare och kallare väder lever hoppet om att issäsongen snart ska vara igång.

Läs mer

Special Olympics för Kalix särskoleelever i Kalix

2021-10-15 - Nu i höst har Special Olympics School Days hållits i Kalix. Special Olympics är breddidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tävlingar inom Special Olympics ger en möjlighet att – oavsett förmåga – visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa.

Läs mer

Kalix åter länets främsta friluftskommun!

2021-09-08 - Naturvårdsverket rankar i år åter Kalix som Norrbottens främsta friluftskommun. I landet är det bara fyra kommuner som rankas högre.

Läs mer

Deltagartaket för allmänna sammankomster tas bort den 29 september

2021-09-08 - Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

Läs mer

Glasigloor flyttas till älvstranden vid golfbanan

2021-06-30 - Kalix kommun har tagit beslut om att undanta ett område intill älvstranden vid golfbanan, för att skapa möjligheter för besöksnäringen. Nu bygger ett lokalt företag upp sina glasigloor här.

Läs mer

Vi vill ha dina tips på upplevelser i Kalix kommun!

2021-04-16 - I nästa nummer av Kalix kommuns tidning Info Kalix vill vi dela med oss av covid-19-säkra aktiviteter på exempelvis gårdsbutiker och hembygdsgårdar i hela Kalix kommun. Vi vet att det sprudlar av aktivitet i våra byar, och vi vill synliggöra allt det positiva som händer.

Läs mer

Nytt beslut gällande kultur- och fritidsverksamhet

2021-04-08 - Måndag den 12 april öppnar Kalix kommun flera kultur- och fritidsanläggningar, biblioteket får utökade öppettider och fler målgrupper kan boka lokaler. Pandemilagen reglerar hur många som samtidigt får vistas i anläggningarna.

Läs mer

Kalix kommuns årskrönika – Del 2 av 2

2020-12-26 - Här bjuder vi på den andra och sista delen av "Kalix kommuns årskrönika 2020". Kommunens informationsansvarige Reine Sundqvist minns tillsammans med kommunalråd Tommy Nilsson tillbaka på året som gått.

Läs mer

Kalix kommuns årskrönika – Del 1 av 2

2020-12-25 - Här bjuder vi på den första delen av "Kalix kommuns årskrönika 2020". Kommunens informationsansvarige Reine Sundqvist minns tillsammans med kommunalråd Tommy Nilsson tillbaka på året som gått. Den andra och sista delen släpps i morgon den 26 december.

Läs mer