Den 15 april påbörjas arbetet med att anlägga vatten- och avloppsledningar till fastigheten Tor 8, ledningssträckning Etapp 1 (se röd linje i situationskartan). Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen Teknisk försörjning ansvarar för genomförande av projektet. NYAB är entreprenör.

Etapp 1 våren 2020

Den 15 april inleds arbetet med avverkning av skog längs ledningssträckan. I framtiden planeras en gång- och cykelväg längs med Skolgatan, den kommer då ha samma sträckning som Va-ledningarna längs Skolgatan.

Den 22 april planerar NYAB att börja med Va-schakten i området.

Vid alla byggprojekt förekommer störningar men vi kommer, tillsammans med entreprenören, att försöka minimera dessa så mycket det går. Tidvis kan framkomligheten längs Skolgatan påverkas och framöver kan störningar uppstå vid infartsvägen till Kalix Sjukhus. Kör sakta förbi arbetsplatsen och tänk på arbetarnas säkerhet.

För frågor om projektet

Har du frågor om projektet, skicka in dem via trafik@kalix.se så svarar vi så fort vi kan.