Byggarbete kommer att pågår i det rödrutade området. Avspärrningar kommer att finnas i båda riktningarna längs Norra Parkgatan och Lejonsgatan.
Byggarbete kommer att pågår i det rödrutade området. Avspärrningar kommer att finnas i båda riktningarna längs Norra Parkgatan och Lejonsgatan.

Onsdag den 30 oktober inleds byggarbetet i korsningen Norra Parkgatan/Lejonsgatan, etapp 1 av ombyggnationen på Norra Parkgatan. Den aktuella korsningen kommer att vara avspärrad så länge arbetet pågår.

En trottoar kommer att byggas på den södra sidan om Norra Parkgatan, och anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs Morjärvsvägen. Teknisk försörjning kommer samtidigt att förnya björkarna längs Norra Parkgatan vid Grodparken. Plantering av nya träd och återställningsarbeten kommer att ske under följande barmarkssäsong.

Mer om projektet Norra Parkgatan

Ombyggnationen består i sin helhet av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.

Läs mer på samhällsbyggnadsförvaltningens projektsidor.