Jeaneth Johansson - biträdande professor vid LTU, Anna-Karin Horney - Kalix Kommun, Aija Voitkane - doktorand vid LTU, Malin Malmström - biträdande professorer vid LTU samt Carola Nybom och Lisa Westerberg från Emric.
Jeaneth Johansson - biträdande professor vid LTU, Anna-Karin Horney - Kalix Kommun, Aija Voitkane - doktorand vid LTU, Malin Malmström - biträdande professorer vid LTU samt Carola Nybom och Lisa Westerberg från Emric.

Under Gomorron Kalix den 24 september presenterades ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra förutsättningarna för alla företagare att växa genom en mer jämlik tillgång till offentlig finansiering. 

– Ur ett tillväxtperspektiv är denna typ av projekt viktiga för Kalix utveckling, säger kommunens samhällsstrateg Anna Karin Horney. 

Förutom Kalix kommun medverkar Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Tillväxtverket i projektet. Kalixföretagen Electrotech, Emric, Klar Svan, Partab, Guldhaven och Anva Components har också klargjort att de vill delta. Forskningen bedrivs vid Luleå tekniska universitet, under ledning av docenterna Malin Malmström och Jeaneth Johansson.

Stora samhällsvinster

Alla Sveriges entreprenörer bidrar till konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Ju fler företag som drivs, desto fler arbetstillfällen och innovationer skapas. Det finns därför stora samhällsvinster att göra genom jämlik tillgång till offentlig finansiering.
– Det ska inte vara någon skillnad i information och rådgivning till ett företag på grund av entreprenörens kön, etnicitet, ålder eller eventuell funktionsnedsättning, förklarar Anna-Karin Horney.
Ett företagsfrämjande system som inkluderar mångfald, innebär att företag utvecklas bland fler grupper av entreprenörer. Forskningsstudier visar också att jämlikhet i näringslivet har goda effekter på lönsamhet, hållbarhet och tillväxt.

Kräver aktivt arbete

Tidigare forskning visar att tillgången till offentlig finansiering idag inte är lika för alla grupper av entreprenörer, och det är något som Anna-Karin Horney vill råda bot på.
– Varje verksamhet inom kommunen ska arbeta aktivt för att motverka såväl könsdiskriminering som all annan form av diskriminering. Det innefattar även vår externa rådgivar- och lotsfunktion gentemot entreprenörer.

Electrotech, Emric, Klar Svan, Partab, Guldhaven, Anva Components är klara för deltagande.