Höstterminen 2015 fick en hög andel av eleverna i årskurs 9 betyget ”F”. Detta ledde till att utbildningsnämnden beställde en kartläggning av verksamheten, och i dagarna informerades politikerna om resultaten av kartläggningsarbetet så här långt

Manhemsskolan konstateras ha kunniga lärare som arbetar i enlighet med rådande styrdokument. Kartläggningen pekar samtidigt på flera utvecklingsområden inom utbildningsförvaltningens samtliga nivåer - från huvudman till rektorer, lärare, elever och föräldrar.
Intervjuerna fokuserade på elevers motivation och intresse, stöd och utmaningar, övergång och samverkan, delaktighet och inflytande, utvärdering och undervisning, återkoppling till elever samt arbete med bedömning och betygssättning.