Innan jul arbetade SFI med tema friskvård, hälsa och hygien. Som en del i detta gjordes bland annat studiebesök på Kalix SportCity där de studerande fick pröva på olika friskvårdsaktiviteter.

Studiebesöken syftade dels till att visa eleverna en del av det utbud som finns i kommunen när det gäller friskvård, dels till att göra dem trygga med varandra och skapa en bra gruppdynamik.
Studiebesöken syftade också till att lära eleverna att lyssna och förstå enklare instruktioner och information från andra än SFI-lärarna.
"Det vi upplever tillsammans kan vi sedan använda i utvecklingen av det svenska språket då vi skriver och berättar om det, det är alltid lättare för eleverna om det är verklighetsnära händelser", skriver SFI-lärarna Katariina Mattisdotter och Jenny Schjölberg-Gamnes.

Må bra och prestera bättre

Tanken med studiebesöken är också att elever som mår bra, skrattar och har roligt tillsammans presterar bättre. Samtidigt får elever som inte annars syns eller hörs så mycket framträda i andra forum, vilket Katariina Mattisdotter och Jenny Schjölberg-Gamnes förklarar gör att de växer som människor.
"I förlängningen hoppas vi ju så klart att fler elever hittar en träningsform som de tycker om och därmed integreras med andra kalixbor. Många av våra elever är även föräldrar och därför är det bra att de får en inblick i vad deras barn har möjlighet att göra både under skoltid och på fritiden."

Att komma ut i träning

Lärarna skriver också att det ur hälsoperspektiv är bra att SFI-elever kommer sig ut i någon form av aktivitet, i stället för att bli isolerade i hemmen.
"Det handlar om att våga ta det första steget och det behöver de allra flesta hjälp med. Dessutom kommer många från kulturer där det inte alltid är vanligt att träna på det sätt vi gör här. Eftersom många jobb idag är stillasittande, så behöver våra elever ur ett arbetsperspektiv få insikt i hur viktigt det är med rörelse och träning."

SFI jobbar i vissa perioder tematiskt utifrån vissa områden som ingår i läroplanens praktikspår, omvärldskunskap och samhällsinformation. De jobbar utifrån elevernas verklighet och det de kan tänkas behöva för att bli goda samhällsmedborgare. Därför har SFI information från olika instanser såsom Försäkringskassan, kvinnojouren och polisen. Därtill besöker de olika arbetsplatser för att förtydliga hur det svenska samhället fungerar.